ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌនៃ mySamsung

ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ ("ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ") ក្នុងឯកសារនេះ ("កិច្ចព្រមព្រៀង") ពណ៌នានិងចែងអំពីបទបញ្ញត្តិដែលគ្របដណ្ដប់និងនិយតលើទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់រវាង Samsung Asia Pte Ltd និង/ឬ បុត្រសម្ពន្ធរបស់ Samsung (“Samsung”) ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវា ជាមួយនិងអ្នកដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទាំងនេះ ("អ្នក" ឬ "អ្នកប្រើប្រាស់")។

អ្នកគួរអានពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយមិនគួរយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬក៏ចុះបញ្ជីប្រើ ចូលប្រើ ឬប្រើសេវាទាំងនេះឡើយ (ជារួមហៅថា "ការប្រើ" សេវា) លុះត្រាតែអ្នកយល់ព្រមតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ Samsung មិនរក្សាទុកសំណៅចម្លងមួយៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយយើងឡើយ ហើយយើងឲ្យយោបល់អ្នករក្សាទុកសំណៅចម្លងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងឧបករណ៍អ្នកសម្រាប់ជាកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

អ្នកមិនត្រូវប្រើសេវាទាំងនេះឡើយ បើអ្នកគឺជា (a) បុគ្គលដែលមិនមានអាយុស្របច្បាប់ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្យាចងកាតព្វកិច្ចជាមួយ Samsung ឬ (b) បុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យទទួលសេវានានាក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសណាមួយ រួមទាំងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ ឬក៏ប្រទេសដែលអ្នកកំពុងប្រើសេវាទាំងនេះ។

ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ៖ "សេវា" "សេវានានា" ឬ "សេវាទាំងនេះ" សំដៅលើ សេវា MySamsung ដែលបានពណ៌នាយ៉ាងលម្អិត នៅទីនេះ ហើយអាចអាប់ដេតតាមពេល និង មិនរួមបញ្ចូលសេវាណាមួយដែលបានប្រគល់ឬផ្ដល់ជូនអ្នក ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកឡើយ; និង

"បុត្រសម្ពន្ធរបស់ Samsung" មានន័យថា អង្គភាពស្របច្បាប់ទាំងអស់ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនមហាជន សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ឬក៏អង្គភាពដទៃផ្សេងទៀត ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Samsung ឬក៏ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងទូទៅជាមួយ Samsung។ ពាក្យថា "បានគ្រប់គ្រង" មានន័យថា លទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជាការគ្រប់គ្រងនៃអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

តើអ្នកអាចយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដូចម្ដេច, តើ Samsung អាចផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដូចម្ដេច និង តើអ្នក ឬ Samsung អាចបញ្ចប់ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដូចម្ដេច

1. ការយល់ព្រមទទួលពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ

1.1.

មុនពេលអ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសេវាទាំងនេះ អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌពិសេសនានា បើមានករណីនេះ។ ជាទូទៅ ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌពិសេសនានា ត្រូវបានយល់ព្រមទទួលដោយការគូសក្នុងប្រអប់គូស "កិច្ចព្រមព្រៀង" សមស្រប ឬក៏ចុចឬប៉ះលើប៊ូតុង "យល់ព្រមទទួល" បើមានវត្តមានប៊ូតុងឬមុខងារនោះលើអ៊ីនធើហ្វេសអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវានីមួយៗ។

1.2.

អ្នកក៏យល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌ ឬ លក្ខខណ្ឌពិសេសនានាផងដែរ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើសេវាទាំងនេះជាក់ស្ដែង។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកដឹងថា អ្នកយល់ព្រមទទួល ហើយ Samsung នឹងចាត់ទុកថា អ្នកយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ចាប់ពីពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើសេវាទាំងនេះ។

2. ការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ

2.1.

Samsung បានទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងការកែឬផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នៅគ្រប់ពេល។

2.2.

វាក៏សំខាន់ផងដែរ ដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលជាញឹកញាប់ចំពោះអាប់ដេតនៃពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ បើ Samsung អាប់ដេតពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ Samsung នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែល Samsung គិតថាសំខាន់ ដោយដាក់កំណត់សម្គាល់មួយលើសេវាពាក់ព័ន្ធ ឬក៏តាមមធ្យោបាយសមស្របដទៃផ្សេងទៀត។ ដោយចូលប្រើឬប្រើសេវារបស់យើង បន្ទាប់ពី Samsung បានដាក់សេចក្ដីជូនដំណឹងនោះ អ្នកយល់ព្រមតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌថ្មីៗដែលបានកត់សម្គាល់ក្នុងអាប់ដេតនោះ។ កំណែបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងតែងតែមាននៅ ទីនេះ ជានិច្ច។ អ្នកអាចពិនិត្យ “កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព” ដែលបានប្រកាសនៅផ្នែកខាងលើ ដើម្បីឃើញថានៅពេលណាដែលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានអាប់ដេតចុងក្រោយ។

2.3.

អ្នកប្រហែលជាត្រូវបានសុំឲ្យយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះ ជាទូទៅ ដោយគូសក្នុងប្រអប់គូស "កិច្ចព្រមព្រៀង" សមស្រប ឬក៏ចុចឬប៉ះលើប៊ូតុង "យល់ព្រមទទួល" បើមានវត្តមានប៊ូតុងឬមុខងារនោះលើអ៊ីនធើហ្វេសអ្នកប្រើប្រាស់ សម្រាប់សេវានីមួយៗ។ អ្នកមិនអាចបន្តប្រើសេវាទាំងនេះឡើយ លុះត្រាតែអ្នកយល់ព្រមទទួលតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះ ហើយអ្នកដឹងថា ដោយសារដំណើរការនៃ SingleSignOn (មើលប្រការ ‎12.2 ខាងក្រោម) អ្នកនឹងមិនអាចបន្តប្រើសេវាទាំងនេះឡើយ លុះត្រាតែអ្នកយល់ព្រមទទួលតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះ។

2.4.

អ្នកក៏យល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះផងដែរ នៅពេលអ្នកបន្តប្រើសេវាទាំងនេះ បន្ទាប់ពីអ្នកបានទទួលដំណឹងត្រឹមត្រូវអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកយល់ព្រមទទួល ហើយ Samsung នឹងចាត់ទុកថា អ្នកយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះ ពីកាលបរិច្ឆេទដែលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះចាប់មានប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅគ្រប់ពេល បើអ្នកជ្រើសរើសមិនយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះ។

3. ការបញ្ចប់ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ; ផលវិបាកនៃការបញ្ចប់

3.1.

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែល លុះត្រាតែនិងរហូតដល់ពេលអ្នក ឬ Samsung បានបញ្ចប់វា បើមានករណីនេះ។

3.2.

អ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅគ្រប់ពេល ដោយលុបសេវានេះ។

3.3.

Samsung អាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅគ្រប់ពេល ហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីផ្ដល់ពេលយ៉ាងតិច 30 ថ្ងៃ មុនសេចក្ដីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការលុបចោល ទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានផ្ដល់ជូន Samsung ជាផ្នែកមួយនៃទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់អ្នក ឬក៏តាមមធ្យោបាយសមស្របដទៃផ្សេងទៀត ដែលធានាថា អ្នកនឹងអាចកត់សម្គាល់ពីការលុបចោលនោះ។

3.4.

Samsung មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅគ្រប់ពេល ដោយមិនអនុវត្តតាមអំឡុងពេលនៃការជូនដំណឹងណាមួយ បើ៖

a.

អ្នកបំពានលើពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ;

b.

អ្នកបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ (ដោយមិនគិតថាតើដោយផ្ទាល់ ឬក៏តាមចំណាត់ការឬសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អ្នក ឬក៏អ្វីផ្សេងពីនេះ) ថា អ្នកមិនមានបំណងអនុលោមតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ;

c.

Samsung ឬក៏អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដៃគូណាមួយរបស់ Samsung ដែលផ្ដល់នូវសេវានានាជូន Samsung ឬជាមួយគ្នានឹង Samsung សម្រេចថាបញ្ចប់ការផ្ដល់សេវានេះឬផ្នែកណាមួយរបស់វា (អាចនៅទូទាំងពិភពលោក ឬក៏ក្នុងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ ឬក៏នៅកន្លែងដែលអ្នកកំពុងប្រើសេវានេះ) ឬក៏បើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដៃគូណាមួយរបស់ Samsung សម្រេចថាបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងជាមួយ Samsung និងដោយមិនគិតពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់នោះ រួមទាំងនៅពេល Samsung ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដៃគូណាមួយរបស់ Samsung មានគំនិតថា ការផ្ដល់សេវានេះឬផ្នែកណាមួយជូនអ្នក ឬ Samsung ឬក៏ជាមួយគ្នានឹង Samsung លែងអាចធ្វើបានខាងពាណិជ្ជកម្មទៀតហើយ; និង

d.

Samsung ឬក៏អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដៃគូណាមួយរបស់ Samsung ដែលផ្ដល់សេវានេះជូន Samsung ឬជាមួយគ្នានឹង Samsung ត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ជាធរមានឲ្យបញ្ចប់ការផ្ដល់សេវានេះឬផ្នែករបស់វា (ឧទាហរណ៍ បើដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរលើច្បាប់ជាធរមាន ឬដោយសារការបញ្ជាឬការវិនិច្ឆយរបស់តុលាការថា សេវាទាំងនេះឬផ្នែកណាមួយរបស់វាលែងស្របច្បាប់ ឬត្រូវបានចាត់ទុកថាលែងស្របច្បាប់ទៀត)។

3.5.

ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនគួរមានបុរេនិច្ឆយចំពោះសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវណាមួយ ដែលអ្នក ឬ Samsung មានឬជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ។

3.6.

អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសេវាទាំងនេះឡើយ បើអ្នកមិនយល់ព្រមទទួលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែនោះ ឬក៏បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ ឧទាហរណ៍ ដោយសារការបញ្ចប់ដោយអ្នក ឬ Samsung។

តើអ្នកអាចប្រើសេវាទាំងនេះដូចម្ដេច និង តើ Samsung អាចប្រើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកដូចម្ដេច ឬក៏តើអ្នកអាចប្រើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់ Samsung ដូចម្ដេច

4. ការផ្ដល់សេវានានា និង ដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់

4.1.

សេវាទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកដោយ Samsung លើឧបករណ៍ដែលត្រូវគ្នា (ដូចជាទូរសព្ទវៃឆ្លាត, TV, នាឡិកា, ថេប្លិត ឬ កុំព្យូទ័រ) (“ឧបករណ៍”)។

4.2.

លុះត្រាតែបានបញ្ជាក់ផ្សេងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បើពុំនោះ អ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសេវានេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកនឹងមិនត្រូវផលិតឡើងវិញ ចម្លងស្ទួន ចម្លង លក់ ជួញដូរ ឬលក់បន្តនូវសេវាណាមួយ ឬក៏ផ្នែកណាមួយរបស់វាឡើយ។

4.3.

នៅពេលអ្នកប្រើសេវាទាំងនេះ នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ អ្នកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ព្រមទាំងច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិជាធរមាននានានៅក្នុងដែនដីយុត្តាធិការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងដែនដីយុត្តាធិការដែលអ្នករស់នៅ ឬក៏នៅកន្លែងដែលអ្នកកំពុងប្រើសេវាទាំងនេះ។

4.4.

នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ និង តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដោយគ្មានការព្រមានឬសេចក្ដីជូនដំណឹងជាមុន Samsung អាច៖

a.

ផ្លាស់ប្ដូរសេវាទាំងនេះ ឬក៏ព្យួរ និង/ឬ បញ្ចប់ការផ្ដល់សេវាទាំងនេះ ឬក៏ផ្នែកណាមួយនៃសេវាទាំងនេះ;

b.

បិទឬព្យួរការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើសេវាទាំងនេះ រួមទាំងការចូលប្រើគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក ព្រមទាំងឯកសារនានា ឬក៏ខ្លឹមព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមានក្នុងគណនីរបស់អ្នក អាចជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍;

c.

កំណត់ដែនលើចំនួននៃការបញ្ជូនដែលអ្នកអាចផ្ញើឬទទួលតាមសេវានានា ឬក៏លើបរិមាណលំហឃ្លាំងផ្ទុកដែលបានប្រើសម្រាប់ការផ្ដល់សេវានានាឬផ្នែកណាមួយនៃសេវាទាំងនេះជូនអ្នក; និង

d.

បង្ហាញជាមុន ត្រួតពិនិត្យ ដាក់ទង់ ច្រោះ កែ បដិសេធ ច្រានចោល ខ្ទប់ការចូលប្រើ ឬលុបខ្លឹមព័ត៌មានណាមួយឬទាំងអស់ពីសេវាទាំងនេះ។

4.5.

Samsung នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បី (a) ធានាថា សេវាទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើបាន ដោយមិនរំខាន បង្អាក់ ឬពន្យារពេល និង (b) ធ្វើឲ្យការរំខាន ការបង្អាក់ ឬការពន្យារពេលសេវាទាំងនេះមានរយៈពេលតិចបំផុត។

4.6.

អ្នកមិនទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើសេវាណាមួយ (រួមទាំងការប៉ុនប៉ងក្នុងការធ្វើដូច្នោះ) នៅក្រៅអ៊ីនធើហ្វេសដែល Samsung បានធ្វើជូនអ្នកឡើយ ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវប្រើសេវាទាំងនេះ (រួមទាំងការប៉ុនប៉ងក្នុងការធ្វើដូច្នោះ) តាមឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិណាមួយ (រួមទាំងសុហ្វវែរ និង/ឬ ហាដវែរ), មុខងារ, សេវា ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែរ (រួមទាំងស្គ្រីបឬពីងពាងវិប)។

4.7.

អ្នកនឹងត្រូវអនុលោមតាមនិងធ្វើតាមសេចក្ដីណែនាំទាំងអស់ដែល Samsung បានធ្វើឲ្យអ្នកឃើញ ជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងសេវាទាំងនេះ ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបង្កការបង្អាក់ឬការរំខានដល់សេវាឬសឺវើ បណ្ដាញ ឬគ្រឿងបរិក្ខារដទៃផ្សេងទៀតណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅសេវានេះដែរ។

4.8.

សេវាខ្លះអាចត្រូវបានប្រើឬមានប្រយោជន៍ជាពិសេស នៅពេលប្រើតាមបណ្ដាញចល័ត។ អ្នកគួរដឹងថា អ្នកផ្ដល់បណ្ដាញឲ្យអ្នកអាចគិតថ្លៃអ្នកសម្រាប់ការចូលប្រើបណ្ដាញរបស់គេ ដឹងពីអំឡុងពេលដែលឧបករណ៍របស់អ្នកភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញ និងបរិមាណនៃទិន្នន័យដែលបានប្រើដើម្បីប្រើសេវាទាំងនេះ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់បណ្ដាញឲ្យអ្នក ដើម្បីដឹងថាតើមានការគិតសោហ៊ុយអ្វីដែរឬទេ មុនពេលប្រើសេវានានាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ។

4.9.

ការប្រើសេវាទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍ ការចូលប្រើអ៊ីនធើណិត (អាចគិតថ្លៃសេវា) និងសុហ្វវែរមួយចំនួន (អាចគិតថ្លៃសេវា) រួមទាំងការទទួលអាប់ដេតឬការដំឡើងថ្នាក់តាមពេល។ ដោយសារការប្រើសេវាទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងហាដវែរ សុហ្វវែរ និងការចូលប្រើអ៊ីនធើណិត លទ្ធភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើសេវាទាំងនេះអាចទទួលរងពីប្រសិទ្ធផលនៃកត្តាទាំងនេះ។ យើងឲ្យយោបល់ប្រើអ៊ីនធើណិតល្បឿនលឿន។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា តម្រូវការនៃប្រព័ន្ធទាំងនោះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមពេល គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

4.10.

សេវានេះត្រូវបានបង្កើតឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេស និង/ឬ ដែនដីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ Samsung។ បើអ្នកមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសឬដែនដីទាំងនេះណាមួយទេ អ្នកមិនអាចប្រើសេវាទាំងនេះឡើយ។ Samsung អាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដើម្បីផ្អៀងផ្ទាត់អនុលោមភាពនោះ។

5. ការឃោសនា

5.1.

អ្នកយល់ព្រមថា ជាផ្នែកមួយនៃសេវាទាំងនេះ Samsung នឹងដាក់ឬបង្ហាញជូនអ្នកនូវការឃោសនា ឯកសារនៃការលក់ផ្ដល់ជូនពិសេស ឬក៏ខ្លឹមព័ត៌មាននិងឯកសារផ្សេងទៀត ឬក៏ផលិតផលនានាក្នុងគោលបំណងនៃការលក់ផ្ដល់ជូនពិសេស។

5.2.

គ្រប់ករណីទាំងអស់ Samsung នឹងមិនផ្ញើជូនអ្នកនូវការជូនដំណឹងរុញ អ៊ីមែលធ្វើទីផ្សារ ឬក៏លិខិតដំណឹងឡើយ ហើយនឹងព្យាយាមទាក់ទងអ្នកដោយផ្ទាល់តាមទូរសព្ទក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើទីផ្សារ នៅកន្លែងដែលអ្នកបានជ្រើសរើសទទួលព័ត៌មាននិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនោះជាក់លាក់ ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកបានចុះបញ្ជីប្រើសេវាទាំងនេះ។

6. សុហ្វវែរ និង អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ ព្រមទាំងអាប់ដេតចំពោះសេវានានា

Samsung អាចទាញយកនិងដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវអាប់ដេតនានាតាមពេល (រួមទាំងអាប់ដេតនៃហ្វឺមវែរសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីជាមួយសេវាទាំងនេះ) ("អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ")។ អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរទាំងនោះអាចមានទម្រង់ផ្សេងៗ ហើយត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាទូទៅក្នុងគោលបំណងនៃការកែលម្អប្រសិទ្ធផល សន្តិសុខ និងភាពទុកចិត្តលើសេវា ឬក៏ផលិតផលឬឧបករណ៍ណាមួយដែលបានប្រើដើម្បីចូលប្រើសេវាទាំងនេះ។ អាប់ដេតទាំងនោះអាចរួមបញ្ចូលនូវកំណែកំហុស ការពង្រឹងសេវាឬផ្នែកណាមួយរបស់វា ផលិតផលឬឧបករណ៍ ព្រមទាំងអាប់ដេតនិងការពង្រឹងចំពោះសុហ្វវែរណាមួយដែលបានដំឡើងពីមុន (រួមទាំងកំណែថ្មីៗទាំងស្រុង)។ អាប់ដេតនៃសុហ្វវែរ អាចត្រូវការលំហបន្ថែមនៃឃ្លាំងផ្ទុកខាងក្នុងដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើបាន នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។

7. ខ្លឹមព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងសេវានានា និង សិទ្ធិលើខ្លឹមព័ត៌មាន

7.1.

ខ្លឹមព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឲ្យមានក្នុងសេវាទាំងនេះ ឬក៏អាចចូលប្រើជាផ្នែកមួយរបស់វា ឬក៏តាមរយៈការប្រើសេវាទាំងនេះ (រួមទាំងឯកសារអូឌីយ៉ូនិងសំឡេង ឯកសារទិន្នន័យ រូប តន្ដ្រី រូបថត សុហ្វវែរ វីដេអូ និងអត្ថបទជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ("ខ្លឹមព័ត៌មាន") គឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ម្ចាស់ដើមនៃខ្លឹមព័ត៌មាននោះ។ ខ្លឹមព័ត៌មាននោះអាចរួមបញ្ចូលនូវការឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម ឯកសារនៃការលក់ផ្ដល់ជូនពិសេស និងឯកសារនានា ឬក៏ខ្លឹមព័ត៌មានដែលបានឧបត្ថម្ភផ្សេងទៀត។

7.2.

ខ្លឹមព័ត៌មាននោះអាចត្រូវបានការពារដោយកម្មសិទ្ធិឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់តតីយភាគី (ដូចជាដៃគូ អ្នកឃោសនា និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬក៏ភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេដែលផ្ដល់នូវខ្លឹមព័ត៌មានទាំងនោះជូន Samsung)។ អ្នកមិនទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកែ ជួល ដាក់ជួល ឲ្យខ្ចី លក់ ចែកចាយ ឬក៏បង្កើតស្នាដៃក្លាយផ្អែកលើខ្លឹមព័ត៌មានណាមួយឡើយ (មិនថាទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកក្ដី) ឬក៏ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណលើខ្លឹមព័ត៌មាននោះឡើយ។

7.3.

អ្នកដឹងថា ដោយប្រើសេវាទាំងនេះ អ្នកព្រមទទួលហានិភ័យដែលអ្នកអាចរកឃើញថាខ្លឹមព័ត៌មានខ្លះអាចប្រមាថមើលងាយ មិនសមគួរ ឬអាចទាស់ចិត្ត ព្រមទាំងថា ការប្រើសេវាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលរងនោះ គឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

8. ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង អាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

8.1.

ដោយបញ្ជូន ផ្ទេរ បង្កើត ប្រកាស បង្ហាញ ឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗ ឯកសារ មេឌៀ ឬខ្លឹមព័តមានផ្សេងទៀតលើឬតាមសេវាទាំងនេះ ("ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់") អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យ Samsung និងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទាំងនេះផ្សេងទៀត ប្រើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះ ក្រោមវិសាលភាពដែលវាត្រូវបានតម្រូវសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាទាំងនេះ ហើយក្នុងករណីនេះ អ្នកផ្ដល់ជូន Samsung និងអ្នកប្រើប្រាស់សេវានេះផ្សេងទៀតនូវអាជ្ញាបណ្ណមិនអាចដកហូតបាន គ្មានកម្រិត ទូទាំងពិភពលោក គ្មានថ្លៃសិទ្ធិ និងអាជ្ញាបណ្ណមិនដាច់មុខ ក្នុងការចម្លង ផលិតឡើងវិញ សម្រប កែប្រែ កែ ចែកចាយ បកប្រែ បង្កើតជាឌីជីថល ផ្សព្វផ្សាយ សម្ដែងជាសាធារណៈ និងបង្ហាញជាសាធារណៈនូវខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ("អាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់") ប៉ុន្តែគ្រប់ករណីទាំងអស់ អាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះនឹងត្រូវបានកម្រិតក្រោមគោលបំណងនៃសេវាទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ។

8.2.

អាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវរួមបញ្ចូលសិទ្ធិដើម្បីឲ្យ Samsung (a) អនុវត្តជំហានបច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការនិងរៀបចំខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រើក្នុងសេវាទាំងនេះ រួមទាំងការកែ និង/ឬ ការសម្របសម្រួលណាមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់សេវាទាំងនេះជូនអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬ ដើម្បីបញ្ជូនឬចែកចាយខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសាធារណៈ និងក្នុងមេឌៀ ព្រមទាំង (b) ធ្វើឲ្យមាននិងផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណបន្តនូវខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះជូនតតីយភាគីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះ ជាប់ទាក់ទងជាមួយការផ្ដល់សេវាទាំងនោះដោយតតីយភាគីទាំងនេះ។

8.3.

Samsung មិនទាមទារកម្មសិទ្ធិលើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ ហើយអ្នកអាចរក្សាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនានានិងសិទ្ធិដទៃផ្សេងទៀតនៃខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ជូន ឬក៏តាមសេវាទាំងនេះ។

8.4.

ការការពារនិងការពង្រឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានានាដែលមានឬជាប់ទាក់ទងជាមួយខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង ហើយ Samsung គ្មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារនិងពង្រឹងខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះ ក្នុងនាមអ្នកឡើយ។

8.5.

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការចម្លងទុកខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក ដែលបានរក្សាទុកជាមួយ Samsung ឬក៏តាមសេវានានា ទៅទីកន្លែងមួយទៀត នៅខាងក្រៅសេវាទាំងនេះ (ឧទា. តាមមធ្យោបាយនៃការបង្កើតសំណៅចម្លងឬការចម្លងទុកក្នុងឧបករណ៍ ជាមួយសេវាចម្លងទុកលើបណ្ដាញពិសេស) ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។

9. អាជ្ញាបណ្ណសេវា Samsung

9.1.

Samsung និង/ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬក៏អ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឲ្យ Samsung ណាមួយ គឺជាម្ចាស់ ហើយមានសិទ្ធិទទួលភាពជាកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ ដែលអាចមានក្នុងសេវានានា រួមទាំងសិទ្ធិស្របច្បាប់ទាំងអស់ សិទ្ធិទទួល និងផលប្រយោជន៍ក្នុងនិងចំពោះសេវានានា ព្រមទាំងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមិនគិតថាតើបានចុះបញ្ជី/រក្សាសន្តិសុខតាមផ្លូវច្បាប់ ឬក៏អត់ឡើយ។

9.2.

Samsung ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវអាជ្ញាបណ្ណទូទាំងពិភពលោក មិនអាចផ្ទេរបាន មិនអាចចាត់តាំងបាន មិនដាច់មុខ ផ្ទាល់ខ្លួន និងគ្មានថ្លៃសិទ្ធិ ចំពោះការប្រើសេវាទាំងនេះ (រួមទាំងសុហ្វវែរ ផលិតផល ឬឯកសារណាមួយដែលបានផ្ដល់ជូនអ្នក ជាផ្នែកមួយនៃសេវាទាំងនេះ) និងជាទម្រង់ដែលបានផ្ដល់ជូនអ្នកដោយ Samsung ("អាជ្ញាបណ្ណ Samsung")។ អាជ្ញាបណ្ណ Samsung ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នករីករាយនឹងផលប្រយោជន៍នៃសេវានានា ស្របតាមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

9.3.

លើកលែងចំពោះសិទ្ធិដែលបានផ្ដល់ជូនអ្នកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុណ្ណោះ Samsung សូមរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងឬជាប់ទាក់ទងនឹងសេវាទាំងនេះ។

9.4.

អ្នកមិនទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងការ (a) ផ្ដល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ឬតតីយភាគីដទៃផ្សេងទៀតនូវការប្រើសេវាទាំងនេះ ឬក៏ចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក ឬសេវាទាំងនេះឡើយ (b) ប្រើសេវាទាំងនេះដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬ តតីយភាគីដទៃផ្សេងទៀតឡើយ ឬក៏ (c) ចាត់តាំង ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណបន្ត ឬផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខក្នុងឬលើអាជ្ញាបណ្ណ Samsung ឬសិទ្ធិណាមួយក្រោមវា, កម្ចី ឬ ការជួលសេវាទាំងនេះ និង/ឬ អាជ្ញាបណ្ណ Samsung ឬក៏ផ្ទេរអាជ្ញាបណ្ណ Samsung ឬក៏សិទ្ធិណាមួយក្រោមវា ជូនតតីយភាគីណាមួយឡើយ។

9.5.

អ្នកមិនទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងការចម្លង កែប្រែ កែ ផ្លាស់ប្ដូរ ឬក៏បង្កើតស្នាដៃក្លាយ ធ្វើវិស្វកម្មបញ្ច្រាស ស្រាយ ឬក៏ប៉ុនប៉ងស្រង់កូដប្រភពនៃសេវា Samsung (ឬផ្នែកណាមួយរបស់វា) ឡើយ លុះត្រាតែបានអនុញ្ញាតយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយ Samsung ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក៏ក្រោមវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាត ឬក៏ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណដល់តតីយភាគីឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរ។

9.6.

អ្នកដឹងថា សេវាទាំងនេះរួមបញ្ចូលនូវក្របខណ្ឌសន្តិសុខដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលការពារព័ត៌មានឌីជីថល ("ក្របខណ្ឌសន្តិសុខ")។ ការប្រើរបស់អ្នកលើសេវាទាំងនេះត្រូវបានកម្រិតក្រោមវិធាននៃការប្រើប្រាស់មួយចំនួន ដែលបានបង្កើតដោយក្របខណ្ឌសន្តិសុខទាំងនោះ។

10. ពាណិជ្ជសញ្ញា

10.1.

អ្នកមិនទទួលសិទ្ធិក្នុងការប្រើពាណិជ្ជនាម ពាណិជ្ជសញ្ញា ម៉ាកសេវា ឡូហ្គោ ឈ្មោះដូមេន ឬក៏លក្ខណៈពិសេសនៃម៉ាកប្លែកពីគេផ្សេងទៀតរបស់ Samsung ("ម៉ាករបស់ Samsung") ឡើយ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់ Samsung។ ក្រោមវិសាលភាពដែលអ្នកទទួលសិទ្ធិក្នុងការប្រើម៉ាករបស់ Samsung ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដាច់ដោយឡែកជាមួយ Samsung ការប្រើប្រាស់បែបនោះទទួលការអនុញ្ញាតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកនោះប៉ុណ្ណោះ។

10.2.

អ្នកមិនទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងការលុប លាក់កំបាំង បិទបាំង កែ ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកម្មសិទ្ធិណាមួយ សញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញា ម៉ាកសេវា ពាណិជ្ជនាម ឡូហ្គោ ឬក៏ម៉ាកដទៃផ្សេងទៀតរបស់ Samsung ឬក៏របស់តតីយភាគីណាមួយឡើយ (រួមទាំងសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងពាណិជ្ជសញ្ញា) ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយ ត្រូវបានបិទភ្ជាប់នឹង ឬក៏ដែលមានក្នុងសេវានានា ហើយអ្នកយល់ព្រមមិនប្រើសញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញា ម៉ាកសេវា ពាណិជ្ជនាម ឡូហ្គោ ឬក៏សញ្ញាដទៃផ្សេងទៀតរបស់ Samsung ឬក៏របស់តតីយភាគីណាមួយនោះ តាមវិធីដែលមានបំណងនាំឲ្យ ទំនងជានាំឲ្យ ឬអាចប្រមើលឃើញថានាំឲ្យអ្នកដទៃយល់ខុស ឬក៏បង្កការភាន់ច្រឡំអំពីម្ចាស់ ម្ចាស់អាជ្ញាបណ្ណ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានទទួលសិទ្ធិលើសញ្ញា នាម ឬឡូហ្គោទាំងនោះឡើយ បើមានករណីនេះ។

អ្វីដែលអ្នកគួរដឹងអំពីទិន្នន័យចុះបញ្ជី ទិន្នន័យគណនី និងភាពឯកជនរបស់អ្នក

11. ទិន្នន័យចុះបញ្ជី និង គណនីអ្នកប្រើប្រាស់

11.1.

នៅពេលអ្នកប្រើសេវានានា អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីខ្លួនអ្នក មុនពេលអ្នកអាចបន្តប្រើសេវាទាំងនេះ ("ទិន្នន័យចុះបញ្ជី")។

11.2.

អ្នកយល់ព្រមផ្ដល់ទិន្នន័យចុះបញ្ជីសុក្រឹត បច្ចុប្បន្ន និងពេញលេញ ព្រមទាំងអាប់ដេតទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់អ្នកតាមភាពចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាឲ្យវាសុក្រឹត បច្ចុប្បន្ន និងពេញលេញ។

12. ពាក្យសម្ងាត់ និង សន្តិសុខគណនី

12.1.

ដើម្បីប្រើសេវានានា អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវឲ្យបើកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់មួយ ព្រមទាំងផ្ដល់ ID អ្នកប្រើប្រាស់ និង ពាក្យសម្ងាត់ ("ទិន្នន័យគណនី")។

12.2.

Samsung បានអនុវត្តដំណោះស្រាយនៃការចុះបញ្ជីរួមបញ្ចូលគ្នាតាមដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះចូលម្ដង ("SingleSignOn")។ SingleSignOn មានន័យថា នៅពេលអ្នកបើកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់មួយជាមួយ Samsung អ្នកចុះបញ្ជីដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់សេវាទាំងអស់ ដែលលុបបំបាត់នូវតម្រូវការក្នុងការថែទាំគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែក និង ID អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវានីមួយៗ។ SingleSignOn ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះចូលនិងចុះឈ្មោះចេញពីសេវាទាំងអស់ និង លើឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយផងដែរ។

12.3.

អ្នកនឹងត្រូវរក្សាទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ នៅគ្រប់ពេល ព្រមទាំងបង្ការនូវការចូលប្រើរបស់តតីយភាគីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នក និង គណនីរបស់អ្នក ជាពិសេសតាមរយៈការជៀសវាងប្រើ IDs អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ពាក្យសម្ងាត់ជាក់ស្ដែងពេក ដោយប្ដូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់ និង ដោយធានាថា អ្នកមិនបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឬក៏ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃឬតតីយភាគីផ្សេងទៀតចូលប្រើទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នក ឬ គណនីរបស់អ្នក។

12.4.

Samsung អាចធ្វើតាមសេចក្ដីណែនាំណាមួយដែលអ្នកបានផ្ដល់ជូន និង អាចចោលសេចក្ដីណែនាំនានា (a) ដែលបានទទួលពី ឬ ចេញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬតតីយភាគីណាមួយដែលប្រើឬផ្ដល់ទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នក ឬ (b) ដែលចាត់ទុកថាជារបស់អ្នក ឬ ទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នក ជាសេចក្ដីណែនាំរបស់អ្នក។

12.5.

អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើទិន្នន័យគណនីណាមួយ ឬក៏គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងទៀត ឬក៏បុគ្គលក្រៅពីខ្លួនអ្នកឡើយ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់ ឬបុគ្គលដែលកាន់គណនីនីមួយៗ។

12.6.

អ្នកនឹងត្រូវជូនដំណឹង Samsung ភ្លាមៗ តាម support@mysamsung.asia នៅពេលដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលើទិន្នន័យចុះបញ្ជីឬទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នក ឬក៏ការបំពានលើសន្តិសុខដទៃផ្សេងទៀត។

12.7.

អ្នកអាចចូលប្រើនិងប្ដូរទិន្នន័យចុះបញ្ជីឬទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នកនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ តាមទំព័រទម្រង់នៅ mySamsung។

13. ភាពឯកជន និង ការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

13.1.

Samsung ប្ដេជ្ញាការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មើល គោលការណ៍ភាពឯកជន របស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើ Samsung ការពារនិងចាត់ចែងទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចម្ដេច នៅពេលអ្នកប្រើសេវាទាំងនេះ។ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើទិន្នន័យចុះបញ្ជី ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានរបស់អ្នក ស្របតាមគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ Samsung។

តើអ្នក និង Samsung ទទួលខុសត្រូវដូចម្ដេច ក្រោមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

14. ការធានានិងការអះអាងរបស់អ្នក

14.1.

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ជូន និង ចំពោះផលវិបាកនានាដែលកើតឡើងជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះ (រួមទាំងការបាត់បង់ឬការខូចខាតនានាដែល SAMSUNG ទទួលរងឬជួបប្រទះ)។ ជាពិសេស អ្នកធានានិងអះអាងចំពោះ SAMSUNG ថា៖

A.

អ្នកគឺជាម្ចាស់នៃសិទ្ធិទាំងអស់ជាប់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬក៏មានសិទ្ធិផ្ដល់ឲ្យ SAMSUNG នូវអាជ្ញាបណ្ណខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះ;

B.

ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ ឬក៏សិទ្ធិរបស់តតីយភាគីផ្សេងទៀតឡើយ;

C.

ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនមានឯកសារណាមួយដែលប៉ះពាល់ អសុក្រឹត អាសអាភាស រំលោភបំពាន អាសគ្រាម គំរាមកំហែង បរិហារកេរ្តិ៍ ឬខុសច្បាប់ ឬក៏មិនអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន ឬ គោលការណ៍ណែនាំរបស់ SAMSUNG អំពីខ្លឹមព័ត៌មានឡើយ;

D.

ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនមានមេរោគឬសុហ្វវែរបង្កអន្តរាយផ្សេងទៀត កូដ ឬក៏មធ្យោបាយនិងឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែលអាចធ្វើឲ្យខូច ប៉ះពាល់ បិទ ឬក៏ប៉ះពាល់ឬកម្រិតមុខងារនិងប្រសិទ្ធផលនៃសេវាទាំងនេះ និង/ឬ ឧបករណ៍ណាមួយដែលចូលប្រើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះឡើយ។ ដោយមិនគិតថាតើឧបករណ៍នេះជារបស់ SAMSUNG ឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងទៀត ឬតតីយភាគី រួមទាំងសឺវើ ថ្នាំងបណ្ដាញ ឬគ្រឿងបរិក្ខារស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតឡើយ;

E.

ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអនុលោមនិងគោរពតាមវិធាននិងតម្រូវការនៃការចាត់ថ្នាក់អាយុ (រួមទាំងការចាត់ថ្នាក់និងការឲ្យតម្លៃលើភាពសុក្រឹតនិងភាពគ្រប់គ្រាន់នៃខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ បើមានករណីនេះ) ក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសណាមួយ រួមទាំងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ ឬក៏កន្លែងដែលអ្នកកំពុងប្រើសេវាទាំងនេះ; និង

F.

ការប្រើខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយ SAMSUNG នឹងមិនដាក់កាតព្វកិច្ចណាមួយឲ្យ SAMSUNG បង់ប្រាក់រួមចំណែកជាប្រភេទណាមួយ (រួមទាំងថ្លៃសេវាអាជ្ញាបណ្ណ ប្រាក់ត្រូវបង់ ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀត) ដល់តតីយភាគីណាមួយឡើយ (ជាពិសេសសមាគមប្រមូលប្រាក់)។

14.2.

អ្នកយល់ព្រមជួសជុលសោហ៊ុយខូចខាតនិងមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ SAMSUNG ឡើយ ចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ការទទួលខុសត្រូវ ឬក៏ការចំណាយដែល SAMSUNG ជួបប្រទះ ដោយសារការបំពានលើការធានាទាំងនេះ។

15. ការធានានិងការអះអាងរបស់ SAMSUNG

15.1.

លុះត្រាតែបានបញ្ជាក់ផ្សេងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ SAMSUNG និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ និង/ឬ អ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឲ្យខ្លួន ផ្ដល់សេវាទាំងនេះតាមមូលដ្ឋានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនរួមបញ្ចូលការធានានិងលក្ខខណ្ឌប្រភេទណាមួយឡើយ មិនថាបានបញ្ជាក់ឬបង្កប់ន័យក្ដី។ ជាពិសេស ប៉ុន្តែមិនកម្រិតត្រឹមករណីខាងក្រោម SAMSUNG និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ និង/ឬ អ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឲ្យខ្លួន មិនធានាឬអះអាងថា៖

A.

សេវាទាំងនេះត្រូវនឹងគោលបំណងនានា ឬក៏បំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ឬក៏ត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកដោយគ្មានកំហុសឬគ្មានភាពខ្វះចន្លោះ ឬក៏ដែលពួកវាអនុលោមតាមកម្រិតគុណភាពណាមួយ បើមានករណីនេះ;

B.

សេវាទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើបាននៅគ្រប់ពេល ហើយត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកដោយគ្មានការបង្អាក់ ការរំខាន ឬការពន្យារពេល;

C.

សេវាទាំងនេះមិនបំពានលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធណាមួយ ឬ បំពានលើច្បាប់ណាមួយ មិនថាក្នុងប្រទេសដែលអ្នកគឺជាអ្នករស់នៅ ឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកឡើយ;

D.

ព័ត៌មាននានា (មិនថាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្ដី) ដែលអ្នកបានទទួលពី SAMSUNG ឬក៏ជាលទ្ធផលនៃការប្រើរបស់អ្នកលើសេវានានា (រួមទាំងឯកសារឬផលិតផលណាមួយ) នឹងសមស្រប សុក្រឹត ពេញលេញ ឬអាចទុកចិត្តបាន; និង

E.

ភាពខ្វះចន្លោះទាំងឡាយនៅក្នុងសេវាទាំងនោះ រួមទាំងវិការៈលើប្រសិទ្ធផល ប្រតិបត្តិការ ឬភាពធ្វើមុខងារនៃសេវាទាំងនេះ ឬក៏សុហ្វវែរណាមួយដែលបានផ្ដល់ជូនអ្នកជាផ្នែកមួយនៃសេវាទាំងនេះ នឹងត្រូវបានជួសជុល កែកំហុស ឬក៏កែខៃ។

15.2.

ឯកសារនានា (រួមទាំងអាប់ដេតនៃសុហ្វវែរនិងហ្វឺមវែរណាមួយ) ដែលបានទាញយក ដំឡើង ឬក៏ទទួលតាមរយៈការប្រើសេវាទាំងនេះ ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយ SAMSUNG "ដូចដែលមាន" និង ក្រោមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ SAMSUNG មិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតណាមួយចំពោះឧបករណ៍ឬសុហ្វវែររបស់ឧបករណ៍អ្នក, ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ ឬក៏សុហ្វវែររបស់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត, ឬក៏ការបាត់បង់ទិន្នន័យណាមួយដែលបង្កឡើងដោយ ឬជាលទ្ធផលដោយសារការទាញយក និង/ឬ ការប្រើឯកសារទាំងនោះណាមួយឡើយ។

16. ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក

16.1.

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបំពាននានាលើកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោម

A.

ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ; និង

B.

ច្បាប់ឬបទបញ្ជានានាក្នុងដែនដីយុត្តាធិការ រួមទាំងដែនដីយុត្តាធិការដែលអ្នករស់នៅ ឬក៏កន្លែងដែលអ្នកកំពុងប្រើសេវាទាំងនេះ

និងចំពោះផលវិបាកនៃការបំពានទាំងនោះ រួមទាំងការបាត់បង់ឬការខូចខាតនានាដែល SAMSUNG ឬ តតីយភាគីណាមួយអាចជួបប្រទះឬទទួលរង។ SAMSUNG នឹងគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬ ចំពោះតតីយភាគីណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទាំងនោះឡើយ។

17. ការទទួលខុសត្រូវរបស់ SAMSUNG

17.1.

ស្ថិតក្រោមប្រការ ‎17.3, SAMSUNG មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឡើយ ដោយមិនគិតពីមូលដ្ឋានច្បាប់ ជាពិសេសមិនថាក្នុងកិច្ចសន្យា កំហុសរដ្ឋប្បវេណី (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ឬទ្រឹស្ដីច្បាប់នៃការទទួលខុសត្រូវណាមួយ ព្រមទាំងថាតើឬក៏អត់ដែលលទ្ធភាពនៃការខូចខាតឬការបាត់បង់នោះត្រូវបានជូនដំណឹងដល់ SAMSUNG ចំពោះ៖

A.

ការខូចខាតដោយប្រយោល បន្ទាប់បន្សំ ជាពិសេស ឬជាផលវិបាក;

B.

ការបាត់បង់នានាលើចំណូល អាជីវកម្ម ប្រាក់ចំណេញជាក់ស្ដែងឬបានប្រមើលឃើញ ឱកាស សុឆន្ទះ ឬកិត្តនាម (មិនថាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលឡើយ);

C.

ការខូចខាតនានាចំពោះ និង/ឬ ការខូចខាតឬការបាតបង់ទិន្នន័យ (មិនថាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល);

D.

ការបាត់បង់ឬការខូចខាតនានាជាលទ្ធផលនៃ៖

I.

ការបំពាននានាលើពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងដទៃផ្សេងទៀត ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមកិច្ចសន្យារវាង SAMSUNG និង អ្នក ដែលនាំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសលើផ្នែកណាមួយរបស់ SAMSUNG និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដៃគូ និង/ឬ អ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណឲ្យខ្លួន;

II.

ទំនុកចិត្តនានាដែលអ្នកបានដាក់ទៅលើភាពសមស្រប សុក្រឹតភាព ភាពពេញលេញ ភាពអាចទុកចិត្តបាន ឬក៏អត្ថិភាពនៃ (A) សេវាណាមួយ (រួមទាំងសុហ្វវែរ ព័ត៌មាន ឯកសារផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រើបាន ជាផ្នែកមួយ ឬក៏ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើសេវាទាំងនេះ) ឬ (B) ការឃោសនា ឬលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងណាមួយ ឬក៏ប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកនិងអ្នកឃោសនាឬអ្នកឧបត្ថម្ភណាមួយដែលការឃោសនារបស់ពួកគេ (រួមទាំងឯកសារនៃការលក់ផ្ដល់ជូនពិសេសនានា) ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានលើ ឬក៏តាមរយៈការប្រើរបស់អ្នកលើសេវាទាំងនេះ;

III.

ការផ្លាស់ប្ដូរនានា ការកែ ការបន្ថែម ឬដែនកំណត់ (រួមទាំងការព្យួរណាមួយនៃការប្រើរបស់អ្នកលើសេវានានា ការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក និងទិន្នន័យគណនី ឬក៏ទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់អ្នក) លើសេវាទាំងនេះ ឬក៏ការផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្ដល់សេវាទាំងនេះ (ឬក៏ផ្នែកណាមួយរបស់ពួកវា); ឬ

IV.

ការប្រើទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នកដោយបុគ្គលដទៃផ្សេងទៀតក្រៅពីខ្លួនអ្នក (ដោយមិនគិតថាតើអ្នកដឹងឬមិនដឹងឡើយ)។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការសង SAMSUNG ចំពោះការខូចខាត និង/ឬ ការបាត់បង់នានា ដែលបានជួបប្រទះ ដោយសារការប្រើទិន្នន័យគណនីរបស់អ្នកដោយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។

17.2.

ក្នុងករណី SAMSUNG ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានលើពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ SAMSUNG ត្រូវមានកម្រិតត្រឹមការខូចខាតដែល SAMSUNG ត្រូវតែរំពឹងជាទូទៅនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយសារស្ថានការណ៍ដែលបានដឹងនៅពេលនោះ។

17.3.

គ្មានអ្វីក្នុងពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវដកចេញឬកម្រិតឡើយនូវ

A.

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ SAMSUNG លើមរណភាព របួសផ្ទាល់ខ្លួនឬការលួចបន្លំ ឬក៏ភាពអនុលោមតាតាមច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលនានា; និង

B.

ការធានាឬការទទួលខុសត្រូវរបស់ SAMSUNG ចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់នានាដែលមិនអាចដកចេញដោយស្របច្បាប់ ឬ កម្រិតដោយច្បាប់ជាធរមាន។ បើច្បាប់ក្នុងដែនដីយុត្តាធិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនអនុញ្ញាតការដកចេញនូវការធានា ពេលវេលា ឬលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ឬក៏ដែនកំណត់ឬការដកចេញនូវការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបាត់បង់ឬការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការធ្វេសប្រហែស ការបំពានលើកិច្ចសន្យា ឬក៏បំពានលើលក្ខខណ្ឌដែលបានបង្កប់ន័យ ឬក៏ការខូចខាតដោយចៃដន្យឬផលវិបាក មានតែដែនកំណត់ដែលស្របច្បាប់ក្នុងដែនដីយុត្តាធិការនោះប៉ុណ្ណោះនឹងអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយការទទួលខុសត្រូវនិងការធានារបស់ SAMSUNG នឹងត្រូវបានកម្រិតក្រោមវិសាលភាពអតិបរមាដែលច្បាប់ជាធរមានបានអនុញ្ញាត។

18. ប្រធានសក្ដិ

18.1.

Samsung មិនទទួលខុសត្រូវឡើយចំពោះភាពបរាជ័យនានាក្នុងការប្រតិបត្តិ ឬក៏ការពន្យារពេលក្នុងការប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចរបស់ Samsung ណាមួយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍ហួសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់ Samsung ("ព្រឹត្តិការណ៍ប្រធានសក្ដិ") ជាពិសេស (ដោយមិនកម្រិតត្រឹម) (a) ភាពមិនមានបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍សាធារណៈឬឯកជន (b) ច្បាប់ ក្រិត នីតិកម្ម បទបញ្ជា ឬក៏កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬ (c) កូដកម្ម ការបិទការងារបណ្ដោះអាសន្ន ឬក៏សកម្មភាពឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត ការរំជើបរំជួលរបស់ពលរដ្ឋ កុប្បកម្ម ការឈ្លានពាន ការវាយប្រហារភាវរកម្មឬការគំរាមកំហែងរបស់ភារវករ សង្គ្រាម (មិនថាបានប្រកាសឬក៏អត់ឡើយ) ឬក៏គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដទៃផ្សេងទៀត។

18.2.

ការប្រតិបត្តិរបស់ Samsung ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសន្មតថាព្យួរក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ប្រធានសក្ដិនោះនៅបន្ត ហើយ Samsung នឹងមានការពន្យារពេលសម្រាប់ការប្រតិបត្តិក្នុងអំឡុងពេលនោះ។

18.3.

Samsung នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រធានសក្ដិនោះ ឬក៏ស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើឲ្យកាតព្វកិច្ចរបស់ Samsung ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ថ្វីបើមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រធានសក្ដិក៏ដោយ។

19. តំណទៅវិបសៃតតីយភាគីនិងខ្លឹមព័ត៌មានដទៃផ្សេងទៀត

19.1.

សេវាទាំងនេះអាចមានតំណទៅធនធានខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវារបស់តតីយភាគី រួមទាំងវិបសៃផ្សេងទៀត ("ធនធានខាងក្រៅ")។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមព័ត៌មានទាំងនោះ និង គ្មានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមព័ត៌មានទាំងនោះឡើយ (រួមទាំងការឃោសនា ផលិតផល ឬឯកសារដទៃផ្សេងទៀត) ដែលបានផ្ដល់ជូន ធ្វើឲ្យមាន និង/ឬ បង្ហាញជូនអ្នក ក្រោមធនធានខាងក្រៅទាំងនេះ ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយឬការបាត់បង់ដែលអ្នកបានជួបប្រទះ ដោយសារឬជាលទ្ធផលនៃខ្លឹមព័ត៌មាននោះឡើយ (រួមទាំងទំនុកចិត្តនានារបស់អ្នកលើភាពមាន ភាពសុក្រឹត ភាពអាចអនុវត្តបាន ឬភាពពេញលេញនៃខ្លឹមព័ត៌មាននោះ) ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើបាន បានផ្ដល់ជូនអ្នក ឬបានបង្ហាញជូនអ្នក ក្រោមធនធានខាងក្រៅទាំងនេះ។

19.2.

តាមពេល និង ដោយសារការប្រើ ឬក៏តាមរយៈការប្រើសេវាទាំងនេះ អ្នកអាចទិញ ឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកមានសេវា ទំនិញ ឬសុហ្វវែរដែលតតីយភាគីបានផ្ដល់ជូនអ្នកផងដែរ។ ការប្រើរបស់អ្នកលើសេវា ទំនិញ ឬសុហ្វវែរដទៃទៀតនោះ អាចស្ថិតក្រោមពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដាច់ដោយឡែករវាងអ្នកនិងតតីយភាគីនោះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងស្របច្បាប់របស់អ្នកជាមួយតតីយភាគីនោះឡើយ ហើយ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវលើសេវា ទំនិញ ឬសុហ្វវែរដែលតតីយភាគីណាមួយបានផ្ដល់ជូនអ្នកដែរ។

តើអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកគួរដឹងនិងយល់

20. ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌពិសេស

20.1.

នៅពេលអ្នកចុះបញ្ជីប្រើសេវាមួយ អ្នកអាចឃើញពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលពណ៌នាពីមុខងារនិងចរិតលក្ខណៈពិសេសនៃសេវានោះ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ហើយវាអាចចែងនូវបទបញ្ញត្តិច្បាប់បន្ថែម (ជារួមហៅថា "លក្ខខណ្ឌពិសេស")។

20.2.

លក្ខខណ្ឌពិសេសនានាអនុវត្តបន្ថែមលើនិងជាប់ទាក់ទងជាមួយពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ក្នុងករណីដែលមានទំនាស់រវាងពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង លក្ខខណ្ឌពិសេសណាមួយ លក្ខខណ្ឌពិសេសនោះនឹងមានអធិកភាពជាងពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

21. ភាសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

Samsung អាចផ្ដល់ជូនអ្នកនូវការបកប្រែពីសំណៅជាភាសាអង់គ្លេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ការបកប្រែនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដើម្បីឲ្យអ្នកងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីមានទំនាស់រវាងសំណៅជាភាសាអង់គ្លេសនិងសំណៅបកប្រែនៃពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង ក្រោមវិសាលភាពដែលច្បាប់ជាធរមានអាចអនុញ្ញាតឲ្យបាន សំណៅជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមានអធិកភាពលើសំណៅដែលបានបកប្រែណាមួយនោះ។

22. នីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបណ្ដឹង និង សេចក្ដីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិផ្សេងទៀត

22.1.

Samsung អាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការបំពានលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬពាណិជ្ជសញ្ញា ឬក៏ការបំពានលើច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលបានចោទប្រកាន់ ស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន ហើយអាចបញ្ចប់ ព្យួរ ឬក៏ខ្ទប់ការចូលប្រើ (អាចជាបណ្ដោះអាសន្ន ឬ ជាអចិន្ត្រៃយ៍) គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរំលោភលើច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដដែលៗ ឬក៏បំពានលើច្បាប់ជាធរមានផ្សេងទៀត។

22.2.

សេចក្ដីជូនដំណឹងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ឬក៏ការបំពានលើច្បាប់ផ្សេងទៀតដោយសេវាទាំងនេះ ខ្លឹមព័ត៌មានណាមួយដែលបានផ្ដល់ជូនជាមួយ ឬក៏បង្ហាញក្នុងសេវាទាំងនេះ ឬក៏ខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត គួរផ្ញើទៅ support@mysamsung.asia

23. ភាពសម្ងាត់

23.1.

សេវាទាំងនេះអាចមានព័ត៌មានដែលសម្ងាត់ចំពោះ Samsung មានជាអាទិ៍ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានកំណត់ថាសម្ងាត់ ឬ អាចស្គាល់ថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ជំនួញឬពាណិជ្ជកម្ម ឬក៏ក្នុងមូលហេតុដទៃផ្សេងទៀតដែលអាចកត់សម្គាល់ ឬធ្វើឲ្យអ្នកឃើញថាសម្ងាត់។

23.2.

លុះត្រាតែបានថ្លែងផ្សេងពីនេះក្នុងពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកនឹង (a) ត្រូវរក្សាព័ត៌មានទាំងនោះជាសម្ងាត់ក្នុងអំឡុងពេលគ្មានដែនកំណត់ ហើយមិនត្រូវបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងនោះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Samsung ឡើយ និង (b) មិនត្រូវកត់ត្រា ឬក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនោះឡើយ លុះត្រាតែមានលក្ខណៈចាំបាច់ក្នុងគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

23.3.

ប្រការ ‎23.1 មិនត្រូវអនុវត្តឡើយ ក្នុងករណីដែលថាអ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានដែលសម្ងាត់ចំពោះ Samsung ស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន។ ក្នុងករណីនេះ និង ក្រោមវិសាលភាពដែលច្បាប់ជាធរមានបានអនុញ្ញាត អ្នកនឹងត្រូវជូនដំណឹង Samsung ភ្លាមៗអំពីការបញ្ចេញព័ត៌មាននានាដែលមានលក្ខណៈសម្ងាត់ចំពោះ Samsung។

24. បទបញ្ញត្តិទូទៅ

24.1.

Samsung នឹងពឹងផ្អែកតែលើពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប៉ុណ្ណោះ។ ការអះអាង សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលបានធ្វើ ឬបានព្រមព្រៀងគ្នានៅកន្លែងផ្សេង មិនថាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬផ្ទាល់មាត់ ឬក៏ក្នុងការឃោសនាឡើយ នឹងមិនចងកាតព្វកិច្ចចំពោះ Samsung ឡើយ លុះត្រាតែវាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយ Samsung ចំពោះអ្នក។

24.2.

Samsung អាចផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេចក្ដីជូនដំណឹង (រួមទាំងសេចក្ដីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឬការបញ្ចប់សេវានានា ឬក៏ផ្នែករបស់វា) តាមអ៊ីមែល សំបុត្រធម្មតា ឬក៏ការប្រកាសលើ ឬក៏តាមសេវានានា។

24.3.

បើ Samsung មិនអនុវត្តឬពង្រឹងសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ឬការកែខៃណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬក៏ Samsung មានផលប្រយោជន៍ក្រោមច្បាប់ជាធរមានណាមួយ នេះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់សិទ្ធិឬការកែខៃរបស់ Samsung ជាផ្លូវការឡើយ ហើយសិទ្ធិឬការកែខៃទាំងនោះនឹងនៅតែមានចំពោះ Samsung ដដែល។

24.4.

បើបទបញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអសុពលភាព ខុសច្បាប់ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន (ទាំងស្រុងឬមួយផ្នែក) តាមការសម្រេចរបស់តុលាការច្បាប់ដែលមានយុត្តាធិកាលើបញ្ហានេះ សុពលភាព ភាពស្របច្បាប់ និងភាពអាចអនុវត្តបាននៃបទបញ្ញត្តិដែលនៅសល់ មិនត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ឬខូចតាមវិធីណាមួយឡើយ។

24.5.

បុត្រសម្ពន្ធរបស់ Samsung នីមួយៗ ត្រូវជាអ្នកទទួលផលជាតតីយភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រូវទទួលសិទ្ធិពង្រឹងដោយផ្ទាល់ និង ពឹងផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍លើ (ឬសិទ្ធិអនុគ្រោះលើ) ពួកវា។ ស្ថិតក្រោមអ្វីដែលបានចែងខាងលើ គ្មានបុគ្គលផ្សេងទៀតណាម្នាក់អាចជាអ្នកទទួលផលជាតតីយភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ។

24.6.

អ្នកមិនអាចផ្ទេរ ចាត់តាំង ឬក៏ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គលចំពោះអ្នក ឬក៏សិទ្ធិឬកាតព្វកិច្ចដទៃផ្សេងទៀតណាមួយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Samsung ឡើយ។

24.7.

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ Samsung ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនិងទទួលការបកស្រាយស្របតាមច្បាប់របស់សិង្ហបុរី ដោយមិនគិតពីទំនាស់នៃបទបញ្ញត្តិច្បាប់របស់វា ព្រមទាំងអាស្រ័យលើយុត្តាធិការមិនដាច់មុខរបស់តុលាការសិង្ហបុរីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់នានាដែលកើតឡើងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ថ្វីបើមានចែងខាងលើក៏ដោយ Samsung អាចស្នើសុំការកែខៃបែបបង្គាប់ (ឬក៏ប្រភេទសមមូលនេះនៃការសម្រាលតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាន់) ក្នុងដែនដីយុត្តាធិការនានា។