mySamsung App နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အေရးၾကီးထုတ္ျပန္ခ်က္

mySamsung App အစား App အသစ္ျဖစ္ေသာ Samsung Members App အား အစားထုိးရယူႏို္္င္ပါျပီ။Samsung Members ျဖင့္ mySamsung တြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္*မ်ားအား ရယူခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕ Galaxy စက္ပစၥည္းကိုလည္း အက်ိဳးအရွိဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါင္းလုပ္ရယူမည္

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းလိုပါသလား။ ေအာက္ပါ FAQs (အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား)က႑ကို ၾကည့္ရႈပါ


mySamsung အား ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္း

mySamsung အား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာပိုင္းဇုန္ႏုိင္ငံမ်ား (SEAO) မွသာ သီး သီးသန္႔အသံုးျပဳေနေသာ အခ်ိန္တြင္ Samsung Members မွာSEAO အျပင္ဖက္မွႏိုင္ငံမ်ား၏ လိုအင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္ခုစလံုးမွာ အလားတူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ Samsung အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုးကို တသမတ္တည္းျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ေပါင္းစည္းလိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရရွိထားတဲ့ ဆုလက္ေဆာင္ပမာဏကို အေကာင္းဆံုးျမင္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေရြးႏုတ္ရယူဖို႔အတြက္ March 1 2018 မွစ၍ ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာ mySamsung အက္ပ္ကို uninstall ျပဳလုပ္ဖို႔အၾကံျပဳလိုပါသည္။ သင္ႏွစ္သက္တဲ့ အထူးအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သလို သင့္ရဲ႕ Samsung စက္ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳႏုိင္ေစတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ပလက္ေဖာင္းအျဖစ္ Samsung Members အက္ပ္ကို ယခုပဲစတင္အသံုးျပဳႏုိင္ပါျပီ။

အာမခံဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ mySamsung မွာ သင္ထည့္သြင္းထားျပီးျဖစ္တဲ့ စက္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို ကူးယူကာ အသံုးျပဳသူအာမခံဝန္ေဆာင္မႈဆာဗာမ်ားမွာ သိမ္းဆည္းထားျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနလိုက္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင့္ရဲ႕ Samsung စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံစာရင္းသြင္းလိုပါက ျပည္တြင္း Samsung ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သလို အသံုးျပဳသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

SAMSUNG MEMBERS အေၾကာင္း

Samsung Members ဆိုတာ Samsung အသံုးျပဳသူအားလံုးရဲ႕ ဖုန္းတစ္လံုးခ်င္းစီကို အသံုးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္အထူးအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အသံုးျပဳသူေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားျပားစြာရွိေနတဲ့ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးတဲ့ အထူးသီးသန္႔ပိုင္ဆုိင္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Galaxy စက္ပစၥည္းကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေနမွာရွိေနေစဖို႔အတြက္ တုိက္ရိုက္ပံ့ပိုးမႈ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရယူလိုက္ပါ။

သင္လိုအပ္သည့္အေျဖမ်ားကို ရယူလိုက္ပါ
သင္ရွာေဖြေနေသာအေျဖမ်ားအတြက္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ FAQ (အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား) အစီအစဥ္ ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ ပိုမိုနက္နဲေသာတံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုရယူဖို႔ Samsung ၏ ကြ်မ္းက်င္အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

သင္၏ Galaxy စက္ပစၥည္းအား အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေနပါေစ။
သင့္စက္ပစၥည္းရဲ႕ အေျခအေနကိုစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ရွာေဖြမႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဆုလက္ေဆာင္မ်ားရယူလိုက္ပါ။
အထူးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ဖိတ္ၾကားစာမ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းရရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရယူလိုက္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေပၚေရးရာမ်ား သိရွိေနပါေစ
Galaxy စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းမ်ားရယူျပီး နာမည္ၾကီး Galaxy အက္ပ္မ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆံုးအသံုးျပဳႏုိင္ေစမယ့္ ထိပ္တန္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရွာေဖြၿပီး Galaxy စက္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္မူထူးျခားေစတဲ့ ဖန္တီးမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။

သင္၏စက္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲလိုက္ပါ
အေထာက္အကူျပဳေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုရယူဖို႔ သင့္ရဲ႕ Samsung စက္ပစၥည္းကို စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။

Samsung Members ဟာလည္း mySamsung ကဲ့သုိ႔ သင့္ပစၥည္းအား အက်ိဳးအရွိဆံုးအသံုးျပဳႏုိင္ေစဖို႔ဖန္တီးထားတဲ့ အသံုးဝင္ေသာအက္ပ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ Samsung ရဲ႕ ထူးျခားေသာစက္ပစၥည္းဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားနဲ႔ အံ့ၾသဖြယ္အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ စာျဖင့္တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းမႈ၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈနဲ႔ အျခားအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ Samsung ၏အသံုးျပဳသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ေတြ႔ဆံုျပီး အထူးအၾကံညဏ္မ်ားကိုရယူလိုက္ပါ။

သင္လိုအပ္သည့္အေျဖမ်ားကို ရယူလိုက္ပါ
သင္ရွာေဖြေနေသာအေျဖမ်ားအတြက္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ FAQ (အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား) အစီအစဥ္ ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ ပိုမိုနက္နဲေသာတံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကိုရယူဖို႔ Samsung ၏ ကြ်မ္းက်င္အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

သင္၏ Galaxy စက္ပစၥည္းအား အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေနပါေစ။
သင့္စက္ပစၥည္းရဲ႕ အေျခအေနကိုစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ရွာေဖြမႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။

ဆုလက္ေဆာင္မ်ားရယူလိုက္ပါ။
အထူးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ဖိတ္ၾကားစာမ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းရရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရယူလိုက္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေပၚေရးရာမ်ား သိရွိေနပါေစ
Galaxy စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းမ်ားရယူျပီး နာမည္ၾကီး Galaxy အက္ပ္မ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆံုးအသံုးျပဳႏုိင္ေစမယ့္ ထိပ္တန္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရွာေဖြၿပီး Galaxy စက္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္မူထူးျခားေစတဲ့ ဖန္တီးမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။

သင္၏စက္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲလိုက္ပါ
အေထာက္အကူျပဳေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုရယူဖို႔ သင့္ရဲ႕ Samsung စက္ပစၥည္းကို စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။

သင္ဟာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သြားျပီဆုိရင္ေတာ့ သင့္ Galaxy စက္ပစၥည္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအျပည့္အဝေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႔ စြမ္းအားရရွိသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

လံုးဝမလိုပါဘူး။ ဒါဟာ Samsung ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Samsung Members အက္ပ္ကို အခမဲ့ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားတဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာမွာေတာ့ ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္ေတြရွိႏုိင္ပါတယ္။

သင့္စက္ပစၥည္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေဆာ့ဖ္ဝဲလ္အပ္ဒိတ္ကေနတစ္ဆင့္ Samsung Members ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုမွမရဘူးဆိုရင္ အက္ပ္ကိုသြင္းဖို႔အတြက္ Google Play Store ကို သြားလိုက္ရံုပါပဲ။ Samsung Members ကို ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ Galaxy စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

SAMSUNG ACCOUNT အေၾကာင္း

Samsung account ဆုိတာ စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၊ တီဗီြနဲ႔ အျခားစက္ပစၥည္းေတြေပၚမွာ Samsung ၏ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေစတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးေသာ က႑စံုပါဝင္သည့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔ sign up ျပဳလုပ္ရန္မလိုပဲ သင္၏ Samsung account ကေနတစ္ဆင့္ မ်ားစြာေသာ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခံစားလိုက္ပါ။ Samsung Members နဲ႔ဆုိရင္ သင့္အတြက္ေရြးခ်ယ္စုစည္းေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေနတစ္ဆင့္ သင့္စက္ပစၥည္းကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Samsung account ရွိျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ဆက္လက္သိရွိလိုပါက ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ 1- Settings သို႔သြားပါ > Cloud and accounts
အဆင့္ 2- Accounts ကိုႏွိပ္ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Add account ကိုႏွိပ္ပါ
အဆင့္ 3- Samsung account ကိုႏွိပ္ပါ
အဆင့္ 4- Samsung account တစ္ခုကေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဒီေနရာမွာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ဆံုးသို႔သြားျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Create Account ကိုႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ 5- ကြက္လပ္မ်ားကို ေလ်ာ္ညီစြာျဖည့္သြင္းပါ။ ျပီးဆံုးသြားသည္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ 6- Terms and Conditions ကိုဖတ္ရႈပါ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစာရင္းမွ သင္သေဘာတူသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျပီး အတည္ျပဳရန္ Agree ကိုႏွိပ္ပါ။
အဆင့္ 7- သင္၏ Samsung Account အသက္ဝင္သြားပါျပီ။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအျပီးသတ္ရန္ Done ကိုႏွိပ္ပါ။

သင့္ဖုန္း၏ Settings အက္ပ္တြင္ ‘Cloud and accounts’ ကိုရွာေဖြျပီး ‘Accounts’ ကိုေရြးခ်ယ္ကာ ‘Samsung account’ ကုိႏွိပ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ‘My profile’ ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ‘Manage Samsung account’ ကိုဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ကာ သင္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ‘Forgotten your ID or password?’ လင့္ခ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ Samsung account ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မွတစ္ဆင့္ log in စမ္းဝင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ညာဖက္အေပၚေထာင့္ရွိ ‘Sign In’ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီး ‘Forgotten your ID or password?’ လင့္ခ္ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

သင့္ Samsung account အသက္ဝင္ေနေၾကာင္းစစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ အဲ့ဒီအေကာင့္ကို သင့္ရဲ႕စက္ပစၥည္းမွာ sign in ဝင္ေရာက္ျပီးျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

သင့္အေကာင့္ထဲတြင္ အသက္ဝင္ေနေသာ Samsung account တစ္ခုရွိမရွိ ၾကည့္ရႈရန္ -
‘Settings’ သို႔သြားပါ
‘Cloud and accounts’ အားရွာေဖြျပီး ၄င္းအားႏွိပ္ပါ
‘Accounts’ ေအာက္ရွိ ‘Samsung account’ အားႏွိပ္ပါ
သင့္ account တြင္ sign in ဝင္ေရာက္ထားသလား စစ္ေဆးပါ
သင္သည္ အသက္ဝင္ေနေသာ Samsung account တစ္ခုတြင္ sign in ဝင္ေရာက္ျပီးျဖစ္ေနသည့္တုိင္ အက္ပ္အားဝင္ေရာက္ရာတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိေနပါက သင္၏ Samsung account ကို reset ျပဳလုပ္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။

*Samsung Members တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ စက္ပစၥည္းေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။