ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ mySamsung

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ในเอกสารนี้ ("ข้อตกลง") จะอธิบายและระบุข้อกำหนดซึ่งบังคับใช้และควบคุมนิติสัมพันธ์ระหว่าง Samsung Electronics Co. Ltd. (“Samsung”) และ/หรือบริษัทสาขาของ Samsung ในฐานะผู้ให้บริการกับคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้")

คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด และไม่ควรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้บริการ (เรียกรวมกันว่าการ "ใช้" บริการ) เว้นเสียแต่ว่าคุณจะตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว Samsung ไม่ได้จัดเก็บสำเนาของข้อตกลงนี้ที่เข้าทำกับคุณและเราขอแนะนำให้คุณบันทึกสำเนาของข้อตกลงนี้ไว้ภายในเครื่องสำหรับเป็นบันทึกของคุณเอง

คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณเป็น (ก) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสำหรับการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Samsung หรือ (ข) บุคคลซึ่งถูกห้ามมิให้ได้รับบริการภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ รวมถึงประเทศซึ่งคุณอาศัยอยู่หรือคุณกำลังใช้บริการอยู่

ในข้อตกลงนี้
"บริการ" หมายถึง บริการ MySamsung ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดมากขึ้น ที่นี่ ตามที่มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และไม่รวมถึงบริการใดๆ ที่ให้หรือจัดไว้ให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงที่แยกต่างหาก และ

"บริษัทสาขาของ Samsung" หมายถึงนิติบุคคล บริษัท บรรษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Samsung หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ Samsung คำว่า "ภายใต้การควบคุม" หมายถึงความสามารถในการควบคุมการบริหารจัดการนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณจะสามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขได้อย่างไร

Samsung จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้อย่างไร และ

คุณหรือ Samsung จะสามารถบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขได้อย่างไร

1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1.

ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดพิเศษใดๆ แล้วแต่กรณี โดยปกติแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดพิเศษใดๆ จะมีการยอมรับโดยการทำเครื่องหมายที่ช่อง "ข้อตกลง" ที่เหมาะสม หรือการคลิกหรือแตะปุ่ม "ยอมรับ" หากปุ่มหรือฟังก์ชันดังกล่าวได้จัดไว้ให้หรือมีอยู่ผ่านทางส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับบริการนั้นๆ

1.2.

คุณยังยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษใดๆ เมื่อคุณเริ่มใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณเข้าใจว่าคุณจะเข้าผูกพันและ Samsung จะถือว่าคุณเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มใช้บริการ

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1.

Samsung ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้เป็นระยะๆ

2.2.

และยังเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องกลับมาตรวจสอบอยู่บ่อยๆ เพื่อดูการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข หาก Samsung ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข Samsung ก็จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ Samsung ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญโดยการประกาศข้อความไว้บนบริการที่เกี่ยวข้องหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากที่ Samsung ได้ประกาศคำบอกกล่าวดังกล่าว ก็เท่ากับว่าคุณให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่ระบุไว้ในการปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดจะมีอยู่ ที่นี่ เสมอ คุณสามารถตรวจสอบ “วันที่มีผลบังคับใช้” ซึ่งประกาศไว้ที่ด้านบนได้เพื่อดูว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด

2.3.

คุณอาจถูกเตือนให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข โดยปกติแล้วด้วยการทำเครื่องหมายที่ช่อง "ข้อตกลง" ที่เหมาะสม หรือการคลิกหรือแตะปุ่ม "ยอมรับ" หากปุ่มหรือฟังก์ชันดังกล่าวได้จัดไว้ให้หรือมีอยู่ผ่านทางส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สำหรับบริการนั้นๆ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ต่อไป เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข และคุณเข้าใจว่าเนื่องด้วยกระบวนการ SingleSignOn (ดูข้อ ‎12.2 ด้านล่าง) คุณจะไม่สามารถใช้บริการใดๆ ได้ต่อไป เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข

2.4.

คุณยังยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขเมื่อคุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากที่คุณได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมแล้ว ในกรณีนี้ คุณจะเข้าผูกพันและ Samsung จะถือว่าคุณเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขนับตั้งแต่วันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขได้มีผลบังคับใช้ คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไข

3. การบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ผลที่ตามมาจากการบอกเลิก

3.1.

ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่และจนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยคุณหรือ Samsung แล้วแต่กรณี

3.2.

คุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยการถอนการติดตั้งบริการ

3.3.

Samsung สามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ และเราจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะส่งคำบอกกล่าวการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันไปยังที่อยู่อีเมลซึ่งระบุไว้กับ Samsung โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะสามารถสังเกตเห็นการยกเลิก

3.4.

Samsung มีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้และโดยไม่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาการบอกกล่าวใดๆ หาก

ก.

คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข.

คุณได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการดำเนินการหรือถ้อยแถลงของคุณหรืออื่นใด) ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ค.

Samsung หรือซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่วนของ Samsung ซึ่งให้บริการแก่หรือร่วมกับ Samsung ตัดสินใจที่จะยุติการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (ไม่ว่ารอบโลกหรือในประเทศซึ่งคุณอาศัยอยู่หรือคุณกำลังใช้บริการอยู่) หรือในกรณีที่ซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่วนของ Samsung ตัดสินใจที่จะบอกเลิกความสัมพันธ์ทั้งหมดกับ Samsung และโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลของการบอกเลิกดังกล่าว รวมถึงกรณีที่ Samsung หรือซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่วนของ Samsung มีความเห็นว่าการให้บริการหรือส่วนต่างๆ ของบริการแก่คุณหรือ Samsung หรือร่วมกับ Samsung เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในทางการค้าอีกต่อไป และ

ง.

กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ Samsung หรือซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่วนของ Samsung ซึ่งให้บริการแก่หรือร่วมกับ Samsung ต้องยุติการให้บริการหรือส่วนต่างๆ ของบริการ (ตัวอย่างเช่น กรณีที่บริการหรือส่วนต่างๆ ของบริการได้กลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเนื่องด้วยคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาล)

3.5.

การบอกเลิกข้อตกลงนี้จะไม่มีผลเสียหายต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดๆ ที่ได้พอกพูนหรือเกิดขึ้นกับคุณหรือ Samsung ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้

3.6.

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหากคุณไม่ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขหรือภายหลังจากที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการบอกเลิกโดยคุณหรือ Samsung

คุณจะสามารถใช้บริการได้อย่างไร และ

Samsung จะสามารถใช้เนื้อหาของคุณได้อย่างไรหรือคุณจะสามารถใช้เนื้อหาของ Samsung ได้อย่างไร

4. การให้บริการและข้อจำกัดในการใช้งาน

4.1.

บริการจะจัดไว้ให้กับคุณโดย Samsung บนอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ (เช่น สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ นาฬิกาข้อมือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์) (“อุปกรณ์”)

4.2.

เว้นเสียแต่ว่าจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเฉพาะเพื่อการใช้งานและวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในทางการค้าเท่านั้น และคุณจะไม่ทำซ้ำ จำลอง ทำสำเนา ขาย ค้าขาย หรือขายต่อบริการหรือส่วนต่างๆ ของบริการ

4.3.

เมื่อคุณใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา รวมถึงเขตอำนาจศาลซึ่งคุณอาศัยอยู่หรือคุณกำลังใช้บริการอยู่

4.4.

Samsung อาจดำเนินการต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้า กล่าวคือ

ก.

เปลี่ยนแปลงบริการหรือระงับและ/หรือหยุดการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

ข.

ปิดใช้งานหรือระงับการใช้บริการของคุณ รวมถึงการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณและไฟล์ใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวร

ค.

กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการรับส่งข้อมูลที่คุณอาจส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการแก่คุณ และ

ง.

คัดกรองล่วงหน้า ตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย กลั่นกรอง แก้ไข ปฏิเสธ บอกปัด บล็อคการเข้าถึง หรือลบเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมดออกจากบริการ

4.5.

Samsung จะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อ (ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดบริการไว้ให้กับคุณโดยปราศจากการหยุดชะงัก การขัดจังหวะ หรือความล่าช้าที่ไม่สมควร และ (ข) ดูแลให้การหยุดชะงัก การขัดจังหวะ หรือความล่าช้าของบริการเกิดขึ้นน้อยที่สุด

4.6.

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ (รวมถึงความพยายามใดๆ ที่จะทำเช่นนั้น) โดยไม่ได้ผ่านส่วนต่อประสานที่ Samsung จัดไว้ให้กับคุณ และคุณจะไม่ใช้บริการ (รวมถึงความพยายามใดๆ ที่จะทำเช่นนั้น) ผ่านทางเครื่องมืออัตโนมัติใดๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์) ฟังก์ชัน บริการต่างๆ หรือสิ่งอื่นใด (รวมถึงสคริปต์หรือเว็บครอว์เลอร์)

4.7.

คุณจะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ Samsung ให้ไว้กับคุณโดยเกี่ยวข้องกับบริการ และคุณจะไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการรบกวนหรือการหยุดชะงักกับบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับบริการ

4.8.

บริการบางอย่างจะสามารถนำไปใช้ได้หรือมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อใช้งานผ่านเครือข่ายมือถือ คุณควรทราบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการเข้าถึงเครือข่ายของตน ระยะเวลาที่โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย และปริมาณข้อมูลที่ใช้ไปสำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ดังกล่าวหรือไม่ก่อนที่จะใช้บริการในส่วนนี้

4.9.

การใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียม) และซอฟต์แวร์บางอย่าง (อาจมีค่าธรรมเนียม) รวมถึงการได้รับการอัพเดทหรือการอัปเกรดเป็นระยะๆ เนื่องจากการใช้บริการจะเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถของคุณในการใช้บริการจึงอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานของปัจจัยเหล่านี้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คุณยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดของระบบดังกล่าว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

4.10.

บริการนี้จะมีให้เฉพาะในบางประเทศและ/หรือเขตแดนเท่านั้น โดยเป็นไปตามดุลพินิจของ Samsung แต่เพียงผู้เดียว หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศหรือ เขตแดนเหล่านี้ คุณก็จะไม่สามารถใช้บริการได้ Samsung อาจใช้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว

5. โฆษณา

5.1.

คุณตกลงว่า Samsung ได้จัดหรือแสดงโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาและสาระข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

5.2.

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Samsung จะส่งเฉพาะการแจ้งเตือนแบบพุช อีเมลการตลาด หรือจดหมายข่าวให้กับคุณ และจะพยายามติดต่อคุณโดยตรงทางโทรศัพท์เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้น ซึ่งคุณได้เลือกที่จะรับข้อมูลและการสื่อสารดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น ในเวลาที่คุณได้ลงทะเบียนบริการ

6. ซอฟต์แวร์และการอัพเดทซอฟต์แวร์และการอัพเดทบริการ

Samsung อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดทโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ (รวมถึงการอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับบริการ) ("การอัพเดทซอฟต์แวร์") การอัพเดทซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ และโดยทั่วไปแล้วอาจจัดไว้ให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การรักษาความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของบริการ หรือผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ การอัพเดทดังกล่าวอาจรวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่อง การปรับปรุงบริการหรือส่วนต่างๆ ของบริการ ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ และการอัพเดทและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ (รวมถึงรุ่นใหม่โดยสิ้นเชิง) การอัพเดทซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจใช้หน่วยเก็บภายในเพิ่มเติมของอุปกรณ์ของคุณซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

7. เนื้อหาที่จัดไว้ให้ในบริการและสิทธิในเนื้อหา

7.1.

เนื้อหาทั้งหมดที่จัดไว้ให้ในบริการหรือสามารถเข้าถึงได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยการใช้บริการ (รวมถึงไฟล์เสียง ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เพลง ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ วิดีโอ และข้อความลายลักษณ์อักษร) ("เนื้อหา") จะเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้สร้างเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหานั้นอาจรวมถึงโฆษณา สื่อและเอกสารส่งเสริมการขาย หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

7.2.

เนื้อหาอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (เช่น หุ้นส่วน ผู้โฆษณา และผู้สนับสนุน หรือตัวแทนของบุคคลเหล่านั้นซึ่งจัดให้มีเนื้อหาดังกล่าวแก่ Samsung) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างงานสืบเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหานั้น

7.3.

คุณเข้าใจว่าโดยการใช้บริการ เท่ากับว่าคุณจะเจอกับความเสี่ยงที่คุณอาจพบว่าเนื้อหาบางอย่างเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ลามกอนาจาร หรือทำให้เกิดความไม่พอใจ และการใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพบเจอสิ่งดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด

8. เนื้อหาของผู้ใช้และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้

8.1.

โดยการอัปโหลด ส่งผ่าน สร้าง โพสต์ แสดง หรือให้ข้อมูล สาระข้อมูล เอกสาร ไฟล์สื่อ หรือเนื้อหาอื่นใดบนหรือผ่านทางบริการ ("เนื้อหาของผู้ใช้") เท่ากับว่าคุณอนุญาตให้ Samsung และผู้ใช้อื่นๆ ของบริการในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ และในแง่มุมนี้ เท่ากับว่าได้ให้ Samsung และผู้ใช้อื่นๆ ของบริการได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ได้จำกัด ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ และไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำสำเนา ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย แปล แปลงเป็นดิจิตอล เผยแพร่ ดำเนินการต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ ("การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้") อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้จะจำกัดอยู่ที่วัตถุประสงค์ของบริการ

8.2.

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้จะรวมถึงสิทธิสำหรับ Samsung ในการ (ก) ดำเนินขั้นตอนทางเทคนิคที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประมวลผลและจัดเตรียมเนื้อหาของผู้ใช้สำหรับการใช้ในบริการ รวมถึงการดัดแปลงและ/หรือการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่จำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้และ/หรือส่งผ่านหรือแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านเครือข่ายสาธารณะและในสื่อ และ (ข) จัดให้มีและอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในเนื้อหาของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกสำหรับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนั้นๆ โดยบุคคลภายนอกเหล่านี้

8.3.

Samsung ไม่ได้อ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้และคุณจะรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ใดๆ และสิทธิอื่นใดในเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้ไว้บนหรือผ่านทางบริการ

8.4.

การคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งมีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด และ Samsung ไม่ได้มีหน้าที่ในการคุ้มครองและบังคับใช้เนื้อหาของผู้ใช้ในนามของคุณ

8.5.

คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการสำรองเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณกับ Samsung หรือผ่านทางบริการไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายนอกบริการ (เช่น ด้วยวิธีการสร้างสำเนาภายในเครื่องหรือการสำรองข้อมูลด้วยบริการสำรองข้อมูลทางออนไลน์โดยเฉพาะ) เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณและข้อมูลอื่นๆ

9. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในบริการของ Samsung

9.1.

Samsung และ/หรือซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung เป็นเจ้าของและจะมีสิทธิในสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งอาจมีอยู่ในบริการ รวมถึงสิทธิตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรอบโลก ไม่ว่าจะได้จดทะเบียน/ได้มาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

9.2.

Samsung จะให้คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้ได้รอบโลก ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถโอนสิทธิได้ ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เป็นการส่วนบุคคล และไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้บริการ (รวมถึงซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่จัดไว้ให้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ) และในรูปแบบที่ Samsung จัดไว้ให้กับคุณ ("การอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung") การอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung จะทำให้คุณมีสิทธิในการได้รับประโยชน์จากบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9.3.

ยกเว้นสิทธิต่างๆ ที่ให้ไว้กับคุณในข้อตกลงนี้ Samsung ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ

9.4.

คุณไม่ได้รับอนุญาตในการ (ก) ให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีของคุณหรือบริการ (ข) ใช้บริการเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลภายนอกอื่นใด หรือ (ค) โอนสิทธิ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือให้ผลประโยชน์ด้านหลักประกันในหรือเหนือการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung หรือสิทธิใดๆ ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung ให้ยืม หรือให้เช่าซื้อบริการและ/หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung หรือถ่ายโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung หรือสิทธิใดๆ ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Samsung ให้กับบุคคลภายนอกใดๆ

9.5.

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างงานสืบเนื่องจาก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือพยายามดึงรหัสต้นทางของบริการของ Samsung (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของ Samsung) เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Samsung เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับคุณ และคุณจะไม่อนุญาตหรือให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บุคคลภายนอกใดๆ ในการทำเช่นนั้น

9.6.

คุณเข้าใจว่าบริการนี้จะมีกรอบงานด้านความปลอดภัยซึ่งใช้เทคโนโลยีที่คุ้มครองข้อมูลดิจิตอล ("กรอบงานด้านความปลอดภัย") การใช้บริการของคุณจะจำกัดอยู่ที่กฎการใช้งานบางข้อซึ่งกำหนดโดยกรอบงานด้านความปลอดภัยดังกล่าว

10. เครื่องหมายการค้า

10.1.

คุณไม่มีสิทธิที่จะใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน หรือคุณลักษณะที่เด่นชัดอื่นๆ ของแบรนด์ของ Samsung ("แบรนด์ของ Samsung") โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Samsung เท่าที่คุณมีสิทธิในการใช้แบรนด์ของ Samsung ภายใต้ข้อตกลงลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหากซึ่งทำกับ Samsung การใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะที่เป็นไปตามข้อตกลงที่แยกต่างหากดังกล่าวเท่านั้น

10.2.

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เอาออก อำพราง ปกปิด ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อความแสดงสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทาง การค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายอื่นๆ ของ Samsung หรือบุคคลภายนอกใดๆ (รวมถึงข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ประทับอยู่กับ หรือซึ่งมีอยู่ภายในบริการ และคุณตกลงที่จะไม่ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายอื่นๆ ดังกล่าวของ Samsung หรือบุคคลภายนอกใดๆ ในลักษณะซึ่งตั้งใจที่จะ มีแนวโน้มที่จะ หรือสามารถเล็งเห็นได้ล่วงหน้าว่าจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หรือทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของ ผู้ถือใบอนุญาต หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ของเครื่องหมาย ชื่อ หรือโลโก้ดังกล่าว

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัญชี และความเป็นส่วนตัวของคุณ

11. ข้อมูลการลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้

11.1.

เมื่อคุณใช้บริการ คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณก่อนที่คุณจะสามารถใช้บริการต่อไปได้ ("ข้อมูลการลงทะเบียน")

11.2.

คุณตกลงที่จะระบุข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์และอัพเดทข้อมูลการลงทะเบียนของคุณตามที่กำหนดไว้เพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์อยู่เสมอ

12. ความปลอดภัยของรหัสผ่านและบัญชี

12.1.

ในการใช้บริการ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดบัญชีผู้ใช้และระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน ("ข้อมูลบัญชี")

12.2.

Samsung ได้นำโซลูชันการลงทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จมาใช้ผ่านกระบวนการ Single Sign On ("SingleSignOn") SingleSignOn หมายความว่าเมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้กับ Samsung แล้ว คุณก็จะลงทะเบียนบริการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือการขจัดความจำเป็นที่จะต้องมีบัญชีผู้ใช้และ ID ผู้ใช้ที่แยกต่างหากสำหรับบริการแต่ละอย่าง SingleSignOn ยังทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบบริการทั้งหมดและผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้้

12.3.

คุณจะเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและแน่นหนาอยู่ตลอดเวลาและป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณและบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการหลีกเลี่ยง ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ชัดแจ้งโดยเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำและโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดเผยรหัสผ่านของคุณ หรือให้ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณหรือบัญชีของคุณ

12.4.

Samsung อาจปฏิบัติตามคำแนะนำใดๆ ที่คุณให้ไว้และอาจถือว่าคำแนะนำใดๆ (ก) ได้รับจากหรือกำหนดโดยผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกโดยการใช้หรือให้ข้อมูลบัญชีของคุณ หรือ (ข) ซึ่งมาจากคุณหรือข้อมูลบัญชีของคุณว่าเป็นคำแนะนำของคุณ

12.5.

คุณตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลบัญชีใดๆ หรือบัญชีของผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีนั้นๆ

12.6.

คุณจะแจ้งให้ Samsung ทราบทางอีเมลโดยทันทีไปที่ support@mysamsung.asia เมื่อได้ทราบถึงการใช้ข้อมูลการลงทะเบียนหรือข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด

12.7.

คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนหรือข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้าโปรไฟล์ที่ mySamsung

13. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13.1.

Samsung มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (http://www.samsung.com/th/info/privacy.html) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Samsung คุ้มครองและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณในเวลาที่คุณใช้บริการอย่างไร คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung โปรดทราบโดยเฉพาะว่า Samsung และหุ้นส่วนของ Samsung จะใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าถึงบริการใดๆ หรือบริการนี้ หรือเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการใดๆ หรือบริการต่างๆ ที่เสนอให้กับหุ้นส่วนของ Samsung หรือโดยหุ้นส่วนของ Samsung คุณตกลงว่า Samsung และหุ้นส่วนของ Samsung อาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะและการปรับแต่งบริการที่เสนอกับคุณให้เข้ากับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ตามข้อ 4.10 ข้างต้น

คุณและ Samsung จะต้องรับผิดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างไร

14. การรับประกันและการรับรองของคุณ

14.1.

คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้ไว้และผลใดๆ ที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ประสบหรือเกิดขึ้นกับ SAMSUNG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณรับประกันและรับรองต่อ SAMSUNG ว่า

ก.

คุณเป็นเจ้าของในสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ หรือมีอำนาจในการให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้แก่ SAMSUNG

ข.

เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นๆ

ค.

เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่มีสาระข้อมูลใดๆ ที่เป็นอันตราย ไม่ถูกต้อง ลามก หยาบคาย อนาจาร เป็นการข่มขู่ เป็นการหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย หรือซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับหรือแนวทางเกี่ยวกับเนื้อหาของ SAMSUNG

ง.

เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่มีไวรัสใดๆ หรือซอฟต์แวร์ โค้ด หรือวิธีการและอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เป็นอันตรายซึ่งอาจสร้างความเสียหาย ทำลาย ทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือส่งผลต่อหรือเป็นการจำกัดฟังก์ชันและประสิทธิภาพการทำงานของบริการและ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นของ SAMSUNG หรือผู้ใช้อื่นใดหรือบุคคลภายนอกก็ตาม รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ โหนดเครือข่าย หรืออุปกรณ์ใดๆ ในลักษณะเดียวกัน

จ.

เนื้อหาของผู้ใช้จะสอดคล้องกับและเป็นไปตามกฎและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดประเภทกลุ่มอายุ (รวมถึงการจัดประเภทและการจัดเรตที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ แล้วแต่กรณี) ภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ รวมถึงประเทศซึ่งคุณอาศัยอยู่หรือคุณกำลังใช้บริการอยู่ และ

ฉ.

การใช้เนื้อหาของผู้ใช้โดย SAMSUNG จะไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ใดๆ กับ SAMSUNG ที่จะต้องจ่ายเงินไม่ว่าในลักษณะใด (รวมถึงค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ค่าบำรุง หรืออื่นๆ) ให้กับบุคคลภายนอกใดๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เรียกเก็บค่าสิทธิ)

14.2.

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง SAMSUNG จากการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ SAMSUNG โดยเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนการรับประกันเหล่านี้

15. การรับประกันและการรับรองของ SAMSUNG

15.1.

เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ SAMSUNG และซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ SAMSUNG จะให้บริการเฉพาะตามหลักความพยายามที่ดีที่สุดเท่านั้น และขอยกเว้นการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีนี้ SAMSUNG และซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ SAMSUNG ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่า

ก.

บริการนี้จะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ หรือจัดไว้ให้กับคุณโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ หรือเป็นไปตามระดับคุณภาพใดๆ แล้วแต่กรณี

ข.

บริการนี้จะพร้อมให้บริการกับคุณในทุกเมื่อและจัดไว้ให้กับคุณโดยปราศจากการหยุดชะงัก การขัดจังหวะ หรือความล่าช้า

ค.

บริการนี้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ไม่ว่าในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือที่อื่นใดในโลก

ง.

ข้อมูลใดๆ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) ที่คุณได้รับจาก SAMSUNG หรือโดยเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการ (รวมถึงวัสดุอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ) จะมีความเหมาะสม ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเชื่อถือได้ และ

จ.

ข้อบกพร่องใดๆ ในบริการ รวมถึงความบกพร่องในการดำเนินการ การปฏิบัติการ หรือฟังก์ชันการทำงานของบริการ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดไว้ให้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข ทำให้ถูกต้อง หรือเยียวยา

15.2.

เอกสารหรือสื่อใดๆ (รวมถึงการอัพเดทซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์) ที่ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือได้รับผ่านการใช้บริการจะจัดไว้ให้โดย SAMSUNG "ตามที่เป็น" และตามความเสี่ยงของคุณเอง SAMSUNG จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์ของคุณ หรือซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยหรือเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดและ/หรือการใช้เอกสารและ/หรือสื่อใดๆ ดังกล่าว

16. ความรับผิดของคุณ

16.1.

คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดจากการฝ่าฝืนหน้าที่ของคุณภายใต้

ก.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ

ข.

กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเขตอำนาจศาลซึ่งคุณอาศัยอยู่หรือคุณกำลังใช้บริการอยู่

และจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในผลที่ตามมาจากการฝ่าฝืนใดๆ ดังกล่าว รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือประสบกับ SAMSUNG หรือบุคคลภายนอกใดๆ SAMSUNG จะไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนดังกล่าว

17. ความรับผิดของ SAMSUNG

17.1.

ภายใต้ข้อ 17.3 นี้ SAMSUNG จะไม่รับผิดต่อคุณ ไม่ว่าจะมีที่มาจากมูลเหตุทางกฎหมายใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีความรับผิดใดๆ และไม่ว่าจะได้มีการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อ SAMSUNG หรือไม่ก็ตาม ในเรื่อง

ก.

ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง

ข.

การสูญเสียรายได้ ธุรกิจ ผลกำไรที่แท้จริงหรือที่คาดการณ์ไว้ โอกาส ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

ค.

ความเสียหายใดๆ ต่อข้อมูลและ/หรือความไม่ถูกต้องหรือการสูญเสียข้อมูล (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)

ง.

การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจาก

I.

การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใด หรือความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่าง SAMSUNG กับคุณ ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อในส่วนของ SAMSUNG และซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ SAMSUNG

II.

การที่คุณพึ่งพาในเรื่องความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือการมีอยู่ของ (ก) บริการใดๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ ข้อมูล เอกสาร และสื่อที่จัดไว้ให้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือในระหว่างการใช้บริการ) หรือ (ข) โฆษณาใดๆ หรือโดยเป็นผลมาจากความสัมพันธ์หรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณกับผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนซึ่งโฆษณาของบุคคลเหล่านี้ (รวมถึงสื่อส่งเสริมการขายใดๆ) ได้จัดไว้ให้บนบริการหรือจากการที่คุณใช้บริการ

III.

การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การขยาย หรือการจำกัด (รวมถึงการระงับการที่คุณใช้บริการ เข้าถึงบัญชีและข้อมูลบัญชีของคุณหรือข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ) ที่ทำกับบริการ หรือการหยุดชะงักในการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ไม่ว่าโดยถาวรหรือชั่วคราว หรือ

IV.

การใช้ข้อมูลบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากตัวคุณ (โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ทราบหรือไม่) คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดในการชดเชย SAMSUNG สำหรับความเสียหายและ/หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น

17.2.

ในกรณีที่ SAMSUNG ต้องรับผิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ความรับผิดของ SAMSUNG จะจำกัดอยู่ที่ค่าเสียหายซึ่งโดยปกติแล้ว SAMSUNG ต้องคาดหมายไว้ในเวลาที่เข้าทำข้อตกลงนี้เนื่องด้วยพฤติการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบในขณะนั้น

17.3.

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดประเด็นต่อไปนี้

ก.

ความรับผิดของ SAMSUNG จากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการฉ้อโกง หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และ

ข.

การรับประกันหรือความรับผิดของ SAMSUNG จากค่าเสียหายหรือการสูญเสียซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดไว้อย่างถูกกฎหมาย หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของผู้ใช้ไม่ได้อนุญาตให้มีข้อยกเว้นสำหรับการรับประกัน ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขบางอย่าง หรือข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดโดยนัย หรือค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง เฉพาะข้อจำกัดซึ่งถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลดังกล่าวเท่านั้นที่จะมีผลใชับังคับกับผู้ใช้ และความรับผิดและการรับประกันของ SAMSUNG จะถูกจำกัดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด

18. เหตุสุดวิสัย

18.1.

Samsung จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบจากการไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของ Samsung ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Samsung ("เหตุการณ์สุดวิสัย") โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (โดยไม่จำกัดเพียง) (ก) ความไม่พร้อมให้บริการของเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือเอกชน (ข) การดำเนินการ กฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อจำกัดของรัฐบาลใดๆ หรือ (ค) การประท้วง การปิดงาน หรือการเคลื่อนไหวต่อสู้อื่นๆ ทางอุตสาหกรรม การลุกฮือของประชาชน การก่อจลาจล การรุกราน การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือคำขู่ว่าจะโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศหรือไม่) หรือภัยธรรมชาติใดๆ

18.2.

การดำเนินการของ Samsung ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือว่าถูกระงับตามระยะเวลาที่เหตุการณ์สุดวิสัยยังคงดำเนินต่อไป และ Samsung จะได้รับการขยายเวลาการดำเนินการสำหรับระยะเวลาในช่วงดังกล่าว

18.3.

Samsung จะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำให้เหตุการณ์สุดวิสัยสิ้นสุดลง หรือหาทางออกซึ่งทำให้หน้าที่ของ Samsung ภายใต้ข้อตกลงนี้ยังสามารถปฏิบัติได้แม้ว่าจะมีเหตุการณ์สุดวิสัยก็ตาม

19. การเชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกและเนื้อหาอื่นๆ

19.1.

บริการนี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลของเนื้อหาและบริการต่างๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ("แหล่งข้อมูลภายนอก") Samsung จะไม่รับผิดชอบและไม่มีอำนาจควบคุมในเนื้อหา (รวมถึงโฆษณา ผลิตภัณฑ์ และสื่ออื่นๆ) ที่ให้ไว้ จัดให้มี และ/หรือแสดงต่อคุณภายใต้แหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้ และจะไม่ รับผิดจากความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากหรือโดยเป็นผลมาจากเนื้อหานั้น (รวมถึงการที่คุณพึ่งพาในเรื่องความพร้อมให้บริการ ความถูกต้อง การสามารถนำไปใช้ได้ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา) ซึ่งจัดให้มีสำหรับคุณ ให้ไว้กับคุณ หรือแสดงต่อคุณภายใต้แหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้

19.2.

คุณสามารถซื้อหรือให้ตัวคุณใช้ประโยชน์จากบริการ สินค้า หรือซอฟต์แวร์ซึ่งบุคคลภายนอกจัดไว้ให้กับคุณ โดยทำได้เป็นระยะๆ และโดยเป็นผลมาจากหรือผ่านทางการใช้บริการ การที่คุณใช้บริการ สินค้า หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากระหว่างคุณกับบุคคลภายนอกนั้นๆ ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลต่อนิติสัมพันธ์ที่คุณมีกับบุคคลภายนอกดังกล่าวและ Samsung จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบในบริการ สินค้า หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้กับคุณ

ประเด็นอื่นๆ ที่คุณควรทราบและเข้าใจ

20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษ

20.1.

เมื่อคุณลงทะเบียนบริการ คุณก็อาจได้รับการเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษซึ่งหนึ่งในนั้นจะอธิบายถึงคุณลักษณะและลักษณะเฉพาะของบริการนี้และอาจระบุถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติม (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดพิเศษ")

20.2.

ข้อกำหนดพิเศษใดๆ จะมีผลใช้บังคับเพิ่มเติมไปจากและร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดพิเศษขัดกัน ข้อกำหนดพิเศษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

21. ภาษาของข้อตกลงนี้

Samsung อาจจัดให้คุณได้รับฉบับแปลของข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษนี้ การแปลนี้จะจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขัดกัน และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่าฉบับแปล

22. กระบวนการในการร้องเรียนและบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ

22.1.

Samsung อาจตอบกลับหนังสือบอกกล่าวที่อ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และอาจบอกเลิก ระงับ หรือบล็อคการเข้าถึง (ไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวร) ไปยังบัญชีของผู้ใช้ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับซ้ำแล้วซ้ำเล่า

22.2.

หนังสือบอกกล่าวใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆ โดยบริการนี้ เนื้อหาใดๆ ที่ให้ไว้กับหรือแสดงไว้ในบริการหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ควรส่งไปที่ support@mysamsung.asia

23. การรักษาความลับ

23.1.

บริการนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับ Samsung ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทั้งหมดที่กำหนดว่าเป็นความลับหรือยอมรับกันว่าเป็นความลับทางการค้าหรือทางธุรกิจ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ยอมรับกันว่าหรือแจ้งกับคุณว่าเป็นความลับ

23.2.

เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะ (ก) เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับตามระยะเวลาที่ไม่จำกัด และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Samsung และ (ข) ไม่บันทึกและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้

23.3.

ข้อ ‎23.1 จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับ Samsung ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีนี้และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ คุณจะแจ้งให้ Samsung ทราบโดยทันทีถึงการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับสำหรับ Samsung

24. ข้อกำหนดทั่วไป

24.1.

Samsung จะยึดตามเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การรับรอง ถ้อยแถลง หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้ทำหรือเข้าทำในที่อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาหรือในโฆษณา จะไม่มีผลผูกพันต่อ Samsung เว้นเสียแต่ว่า Samsung จะได้ยืนยันโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคุณ

24.2.

Samsung อาจส่งคำบอกกล่าวให้กับคุณ (รวมถึงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ หรือการบอกเลิกบริการหรือส่วนต่างๆ ของบริการ) ทางอีเมล จดหมายทั่วไป หรือการประกาศไว้บนหรือผ่านทางบริการ

24.3.

หาก Samsung ไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใดๆ ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือซึ่ง Samsung มีสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ กรณีเช่นนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิอย่างเป็นทางการในสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาของ Samsung และสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ต่อไปสำหรับ Samsung

24.4.

หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าไม่มีผล ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ตามการพิจารณาของศาลที่มีเขตอำนาจในการตัดสินประเด็นนี้ การมีผล ความชอบด้วยกฎหมาย และความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด

24.5.

บริษัทสาขาแต่ละแห่งของ Samsung จะเป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงนี้ และจะมีสิทธิในการบังคับใช้และอาศัยข้อกำหนดใดๆ ของตกลงนี้โดยตรง ซึ่งจะมอบสิทธิประโยชน์ (หรือสิทธิที่เป็นผลดี) ให้กับบริษัทเหล่านี้ โดยอยู่ภายใต้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะเป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงนี้

24.6.

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอน โอนสิทธิ หรือกำจัดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลสำหรับคุณ หรือสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของคุณที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Samsung

24.7.

ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Samsung ภายใต้ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้และการตีความของกฎหมายสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดว่าด้วยกฎหมายขัดกัน และอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงแห่งเดียวของศาลของสิงคโปร์ เพื่อแก้ไขประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แม้ว่าจะมีสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ Samsung ก็สามารถมีคำขอคุ้มครองชั่วคราว (หรือคำขอคุ้มครองทางกฎหมายโดยเร่งด่วนที่เทียบเท่ากัน) ในเขตอำนาจศาลใดๆ ได้